Affordable Access

Spodbujanje regionalnega razvoja v obmejnih problemskih območjih na primeru Obsotelja

Authors
  • Herman, Eva
Publication Date
Oct 09, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Obmejna problemska območja (OPO) so v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja opredeljena kot prednostna območja vseh razvojnih politik, posebno pozornost pa jim slovenska regionalna politika namenja že od leta 1971 dalje in želi z različnimi ukrepi zmanjšati njihovo razvojno zaostalost. V magistrskem delu smo na primeru Obsotelja preučili, kako poteka spodbujanje njihovega razvoja oz. kaj v kontekstu regionalne politike pomeni biti proglašen za obmejno problemsko območje in kakšno vlogo ima pri spodbujanju razvoja čezmejno sodelovanje. Z izbranimi socioekonomskimi kazalniki smo izvedli analizo trenutnega razvojnega stanja Obsotelja in pregledali izvajanje ukrepov za razvoj obmejnih problemskih območij v obdobju med letoma 2007 in 2022. S pomočjo intervjujev z izbranimi lokalnimi razvojnimi deležniki iz Obsotelja smo opravili kvalitativno vrednotenje vplivov ukrepov, namenjenih OPO, in vplivov projektnega čezmejnega sodelovanja na razvoj / preučili smo tudi njihovo dojemanje obmejnosti ter katere so glavne razvojne ovire in priložnosti v Obsotelju. Ugotovitve kažejo, da je izvajanje razvojnih spodbud za OPO razmeroma skromno in se večinoma izvaja v obliki finančne pomoči za podjetja iz teh območij. Ukrepov za razvoj drugih področij pa je zelo malo, zato bi bilo potrebno v prihodnosti okrepiti spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times