Affordable Access

Spelforskning i Sverige : LevelUp projektrapport

Authors
  • Backlund, Per
  • Engström, Henrik
  • Wilhelmsson, Ulf
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Rapporten bygger på tre delstudier med olika datainsamlingstekniker: En bibliometristudie av svensk spelforskning baserad på data från Scopus respektive SwePub. En enkätstudie över svenska spelforskningsmiljöer. En intervjustudie om svenska spelforskarmiljöer. Bibliometristudiens ansats har varit bred. Materialet inkluderar därmed även poster som endast har en perifer koppling till spel, men returnerar i fallet SwePub färre än 3000 poster. Spelforskning bedrivs på många lärosäten i Sverige och publiceras inom många ämnesområden. Totalt 95 forskare har en publicering som omfattar 10 eller fler spelpublikationer1. Det finns starka lokala kluster av forskare som sampublicerar men sampubliceringen mellan svenska och nordiska lärosäten är inte så omfattande. Jämfört med Finland har Sverige färre publikationer med ett tydligt fokus på spelforskning. Enkätstudien visar att spelforskarmiljöerna oftast består av ett antal forskare med olika ämnesmässig bakgrund där de själva definierar sig som spelforskare snarare än att organisationen som sådan gör det. Miljöerna har sammantaget och högt räknat runt 30 aktiva doktorander men siffran är osäker. 94% av respondenterna anger att deras forskning ligger inom ”spel för andra områden än underhållning” och endast 6% anger ”spelteknikfokus”. 44% anger ”spelbranschen”. Det är tydligt att spel för just underhållning inte ligger fokus för svensk spelforskning. Detta är remarkabelt då den svenska datorspelsindustrin är en multimiljardindustri fokuserad på just spel som underhållning. Det finns alltså en mycket stor diskrepans mellan industri och svensk spelforskning. Intervjustudien ger en bild av att spelforskningen bedrivs inom splittrade miljöer, av forskare med olika ämnesmässig bakgrund. Det finns en tydlig upplevd brist på forskningsfinansiering inom adekvata områden och det finns brister i de finansieringsinstrument som finns idag. Detta påverkar såväl vilken typ av forskning som kan bedrivas inom spel och rekryteringen av forskarstuderande. Respondenterna är överlag mycket positivt inställda till idén om en nationell forskarskola. Flera ser också Svenska Spelforskarrådet som en viktig aktör för att stärka svensk spelforskning både nationellt och internationellt. Rekommendationer: Det bör finnas en tydligare egen hemvist för forskning och utbildning inom spel för att tydliggöra kärnan i området. Fokus för forskningen behöver förändras så att spel för underhållning kommer mer i fokus. Finansieringsinstrumenten för spelforskning behöver förändras för att möjliggöra en sådan förändring. En nationell forskarskola inom spel bör inrättas. Det finns anledning att lära av framgångsrika miljöer i Finland och Danmark.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times