Affordable Access

Specifika úrazů v horském prostředí z pohledu přednemocniční neodkladné péče / Specifics of Injuries in Mountain Environment from the Perspective of Pre-hospital Emergency Care

Authors
  • marešová, veronika
Publication Date
Sep 01, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá specifikami úrazů v horské prostředí z pohledu přednemocniční neodkladné péče. Předmětem bakalářské práce je podat souhrnné informace o horských poraněních, se kterými se můžeme setkat v České republice. Teoretická část se zaměřuje na nejčastější typy úrazů, jejich diagnostiku, léčbu a možné komplikace. Zahrnuje také logistické řešení transportu a výčet používaných transportních a imobilizačních pomůcek. V neposlední řadě jsou zmíněny možnosti lokalizace volajícího na tísňové linky. V praktické části se nachází podrobný popis a analýza kazuistik konkrétních případů z prostředí Šumavy a návrhy doporučení ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče v těchto případech. Na základě kazuistik bylo zjištěno, že prostor ke zlepšení přednemocniční neodkladné péče je široký a může se týkat například materiálního vybavení nebo aktivního využívání dostupných vyšetřovacích metod. / The bachelor´s thesis focuses on the specifics of injuries in mountain environment from the perspective of pre-hospital emergency care. The aim of the bachelor´s thesis is to provide summary information about mountain injuries that we may encounter in the Czech Republic. The theoretical part aims on the most common types of injuries, their diagnosis, treatment and possible complications. The logistics solution of transport and a list of means of transport and immobilization aids are also included in this thesis. Finally, the possibilities of locating a caller on emergency lines are mentioned. The practical part contains a detailed description and analysis of case reports from the Šumava mountain environment and proposals for recommendations to improve pre-hospital emergency care in these cases. Based on case reports, it was found that the scope for improving pre-hospital emergency care is wide and may concern, for example, material equipment and an active use of available examination methods.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times