Affordable Access

Specialpedagogisk kvalitet : Specialpedagogers syn på vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet. / Special education quality : Special educators´ views on what can characterize special education quality in preschool

Authors
  • Cederholm, Åsa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sammanfattning/Abstract Cederholm, Åsa (2022). Specialpedagogisk kvalitet – specialpedagogers syn på vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag: Studien bidrar med kunskap om vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet i förskolan. Studien bidrar även med kunskap om hur diskurser kan påverka vad som kan sägas och inte om specialpedagogisk kvalitet, vilket i sin tur kan påverka vilka utvecklingsområden som blir möjliga att ”se” i en förskolas systematiska kvalitetsarbete. Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att belysa vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet i förskolan och att synliggöra de diskurser som framträder i specialpedagogernas samtal om begreppet. Syftet är också att bidra till en diskussion om hur dessa diskurser, genom att reproduceras eller ifrågasättas, påverkar vad som kan känneteckna specialpedagogisk kvalitet i förskolan. • På vilka olika sätt beskrivs specialpedagogisk kvalitet av specialpedagogerna? • Vilka aktörer (vem eller vad) beskrivs av specialpedagogerna som viktiga för specialpedagogisk kvalitet? Teori: Studien tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionism, professionsteori och kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys har använts som både teori och analysmodell. MetodDet empiriska materialet har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer med sju specialpedagoger. Därefter har en kritisk diskursanalys av texterna från samtalen genomförts. Resultat: Resultatet visar att specialpedagogisk kvalitet berör alla nivåer i en förskoleorganisation. Resultatet visar också att specialpedagogiska kvalitetsdiskurser samverkar med diskurser från andra diskursordningar och att dessa hakas i om det anses betydelsefullt för den egna professionen och kvalitetsarbetet. I samtalen blir dominerande diskurser synliga, men även diskurser som möter motstånd och ifrågasätts. Resultatet presenteras utifrån fyra teman: Dokument(ation) och kvalitet, Samverkan, samsyn och kvalitet, Experter, grundsyn och kvalitet, samt Relationer och kvalitet. Dessa fyra teman framträder som kännetecknande för specialpedagogisk kvalitet i specialpedagogernas samtal. Specialpedagogiska implikationer: Studien kan bidra till en fördjupad diskussion om vad som bör känneteckna specialpedagogisk kvalitet på olika nivåer i förskolans organisation och hur dessa kan samverka. Dessa diskussioner leder förhoppningsvis till att strukturer, normer och diskurser som hindrar verksamma i förskolan från att se vad som behöver förändras i barnens lärmiljö synliggörs. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times