Affordable Access

Speciallärarens arbete med läsutveckling. : Fem speciallärares yrkeserfarenheter i grundskolans lägre åldrar.

Authors
  • Ivarsson, Solveig
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur speciallärarens profession tar sig uttryck i arbetet med stöd för elevers läsutveckling i grundskolans lägre åldrar. Frågeställningarna i studien är, hur planerar speciallärare undervisningen för elever i behov av stöd i sin läsutveckling? Vilka olika uppfattningar har speciallärare, utifrån sin profession, vad som kännetecknar stöd för läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv? Vilken betydelse har professionen för eleven, beträffande kunskaper i läsutvecklingen. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv men även professionsteori. I fokus för analysen är det sociala samspelet mellan specialläraren och eleverna men även yrkesrollens betydelse för elevens läsutveckling. För att få svar på dessa frågor intervjuas fyra legitimerade speciallärare och en specialpedagog och de berättar om deras syn på läsutveckling inom grundskolan.   Studiens resultat visade att speciallärarna upplevde att elever i behov av särskilt stöd med sin läsning fick en bättre och mer positiv kunskapsutveckling om de fick undervisning av en utbildad speciallärare. Specialläraren uppfattade även att en inkludering, av elever i behov av särskilt stöd i läsning, i den ordinarie klassen ledde till en bättre utveckling för eleven.   Studien drar slutsatser, en elev i behov av särskilt stöd och behöver hjälp med sin läsning, bör rektor skyndsamt låta utreda elevens behov. Efter det kan eleven träna läsförmågan tillsammans med specialläraren. Allt för att eleven ska uppnå kunskapsmålet för läsning i år sex. Det finns en stor fara att eleven blir efter kunskapsmässigt i flera ämnen på grund av bristande läsförmågan vilket kan få förödande konsekvenser i ett längre skolperspektiv. / The purpose of this study is to deepen the knowledge of how the Special Education Teacher’s profession expresses itself in the work of supporting students' reading development in the lower secondary school. The questions in the study are, how Special Education Teachers plan the education for students in need of support in their reading development? What different perceptions do Special Education Teachers have, according to their profession, what characterizes support for students’ reading development from an inclusive perspective? What significance has the profession for the student, regarding the reading knowledge acquisition? The theoretical basis of the study is a socio-cultural perspective, but also profession theory. Focus for the analysis is the social interaction between the Special Educated Teacher and the students, as well as the meaning of role of professional for the students reading development. To answer these questions four legitimize Special Education Teachers and one Special Education Needs Coordinator were interview and they express their opinion of reading development in elementary school. The results of the study showed that Special Education Teachers experienced that pupils in need of special support with their reading gained a better and more positive knowledge development if they were educated by a legitimize Special Education Teacher. The Special Education Teacher also perceived that inclusion, of students in need of special support in reading, in the regular class led to a better progress for the student.  The study draws conclusions, if a student in need of special support and requires assistance with his reading, the principal should promptly investigate the student's needs. After that the student will be able to practice reading ability together with the Special Education Teacher. All in order for the student to achieve the knowledge for reading syllabus in grade six. There is a huge danger that the student will be left behind in several subjects because of the lack of reading ability, which can have devastating consequences in a longer school perspective.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times