Affordable Access

Specialistsjuksköterskors upplevelser av omhändertagandet av traumatiserade barn

Authors
  • Andersson, Anna Stina
  • Sjöblom Strömgren, Bodil
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Varje år traumatiseras 200 000 barn och trauma anses vara den vanligaste orsaken till att barn söker sjukvård i Sverige. Sjuksköterskor inom akutsjukvården träffar dessa barn i sitt arbete, men de procedurer och rutiner som finns för omhändertagande av vuxna anses inte direkt vara applicerbara på barn. Syftet med denna studie var att belysa hur specialistsjuksköterskor upplever omhändertagandet av traumatiserade barn. En kvalitativ studie med individuella intervjuer (n=9) genomfördes och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: upplevelsen av kunskapsbrist, upplevelsen av svårigheter i samband med omhändertagandet, upplevelsen av behovet av god omvårdnadskunskap och upplevelsen av skillnader i gällande rutiner. I resultatet framkom att alla intervjuade specialistsjuksköterskor upplever kunskapsbrist och har ett stort behov av att öka sina kunskaper om barn och barntrauma. Det skulle öka deras upplevelse av trygghet i yrkesrollen som specialistsjuksköterskor avsevärt. / The most common reason for children to be seek in-hospital care in Sweden is trauma and every year more than 200000 children is traumatized. Nurses meet these children in their work but the procedures used to care for traumatized adults are not transferable to children. The aim of this study was to illuminate how special educated nurses experience the caring for traumatized children. A qualitative design with one-to-one interviews (n=9) was used to collect data. Content analysis was used to analyze the data. The analysis ended up in four categories; the experience of lacking knowledge, the experience of difficulties in the care, the experience of the need of good nursing skills and the experience of differences in the routines in use. The findings show that all the interviewed nurses experience a need to increase their knowledge concerning the care for traumatized children. Increased skills and knowledge in this matter would raise their feelings of being secure in their professional role.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times