Affordable Access

Specialistsjuksköterskors upplevelser av rotationstjänstgöring mellan ambulans och annan instans inom akutsjukvården / Specialist nurses' experiences of combined service between ambulance and another instance within the emergency care

Authors
  • Näsvall Stenqvist, Sara
  • Hjärtmyr, Linn
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Den ansträngda vårdverksamheten leder till negativa konsekvenser såsom att sjuksköterskor lämnar yrket, erfarenhetsbaserad kompetens försvinner och vårdens förutsättningar för god kvalitet försämras. Ökad kunskap om specialistsjuksköterskors upplevelser av sina arbetsförhållanden kan bidra till att de väljer att stanna kvar i yrket vilket kan leda till förbättrad patientsäkerhet. Syfte: Specialistsjuksköterskors upplevelse av rotationstjänstgöring mellan ambulans och annan instans inom akutsjukvården. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Fördelar med rotationstjänst; arbetsmiljön och arbetsbelastningen vid rotationstjänst samt Utmaningar med rotationstjänst. Specialistsjuksköterskorna beskrev fördelar med variationen i rotationstjänstgöring vilket gav arbetsglädje och trivsel, kombinationen av enheterna främjade självständighet och känslan av trygghet samt att rotationstjänsten var lärorik och utvecklande. Det framkom även att arbetsrelationer, arbetsbelastning och schema hade betydelse i hur rotationstjänsten upplevdes arbetsmiljömässigt. De utmaningar som beskrevs var framför allt svårigheter att driva uppdrag och verksamhetsutveckling. Slutsats: Baserat på resultatet är vår slutsats att rotationstjänst kan vara bra för kompetenshöjning och ökad trygghet i yrkesrollen, förutsatt att specialistsjuksköterskorna får vara delaktig i beslut om att arbeta med denna slags tjänstgöringsform då den inte kan förutsättas passa alla. Fortsatt forskning behövs dock med ett större urval av deltagare och med longitudinell ansats för att få ökad förståelse hur tjänstgöringsformen upplevs över tid. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times