Affordable Access

Solenergi i Sub-Sahara : En analys och konceptualisering av affärsmodeller på BoP-marknaden / Solar Energy in Sub-Sahara : An analysis and conceptualization of business models on the BoP-market

Authors
  • Sarawaran, Sima
  • Eriksson, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Mer än två tredjedelar av befolkningen i Sub-Sahara i Afrika lever idag i energifattigdom, vilket har drabbat de fattigaste på BoP-marknaderna värst. Tidigare forskning har visat att företagande inom energibranschen kan stimulera en ekonomisk tillväxt på BoP-marknaden i Sub-Sahara. Tack vare den afrikanska kontinentens många soltimmar finns idag incitament till företagande inom solenergi inom regionen. Genom försäljning av solenergitjänster kan energifattigdomen i Sub-Sahara bekämpas och BoP-marknaden ta sig ur fattigdomen. För att möjliggöra detta behöver målkonflikter mellan fattiga kunder och företagens finansiella hållbarhet harmoniseras. Syfte: Syftet med denna studie är att analysera affärsmodeller hos nuvarande solenergiföretag för att därefter konceptualisera förslag på framtida affärsmodeller, som är avsedda att inspirera solenergiföretag till hur de bör utforma sina affärsmodeller för att etablera sig på BoP-marknader i Sub-Sahara på lång sikt. Metod: Metoder som används i undersökningen är kvalitativa metoder utifrån en induktiv ansats, som innefattar data från intervjuer och sekundära källor från tidigare forskning och statistik. Genom ett styrt och strategiskt urval har relevanta intervjupersoner valts ut. Affärsmodellen Business Model Canvas används som ett konceptualiserande verktyg för analysen, diskussionen och slutligen slutsatsen. Slutsats: Studiens fynd visar vikten av kulturell förståelse för BoP-kunder, vilket har visat sig vara en grundläggande aspekt i solenergiföretagens affärsmodeller. Genom kulturell förståelse kan solenergiföretagen utforma affärsmodellerna enligt rätt värdeerbjudande och värdeskapande, vilket skapar långsiktiga affärsmodeller. Detta kan gynna framgångsfaktorer som bland annat ökade marknadsandelar och minska resursbrister. Detta harmoniserar målkonflikter mellan fattiga BoP-kunder med betalningssvårigheter och solenergiföretag som vill uppnå finansiell hållbarhet. / Background: More than two thirds of the population in Sub-Saharan Africa currently live in energy poverty, which has affected the poorest of the poor on the BoP-markets the worst. Previous research show that businesses within the energy sector could stimulate economic growth on the BoP-market in Sub-Saharan. The African continent creates, thanks to its many sun hours, incentives for business within solar energy in the region. Through sales of solar energy services, the energy poverty in Sub-Saharan can be abolished and in turn help the BoP-market out of poverty. To enable this, the conflicts of interests between poor customers and the financial sustainability of the solar energy companies need to be harmonized. Purpose: The purpose of this study is to analyze business models of existing solar energy companies, to conceptualize proposals for future business models, which are intended to inspire solar energy companies in how they should develop their business models to establish themselves on the BoP-markets in Sub-Saharan in the long run. Method: The methods used in this study are qualitative studies from an inductive approach, including interviews and secondary data. Through controlled and strategic selection, the interviewees were selected. The Business model Business Model Canvas is used as a conceptualizing tool for the empirical results and analysis, discussion, and conclusion. Conclusion: The results show the importance of cultural understanding within the BoP-customers, which lays the foundation for the business model. Through cultural understanding, solar energy companies can shape their business models according to value delivery and value creation, which creates long term business models. This can benefit the factors of success, such as increased market share as well as decrease the risk of repayment issues, lack of human capital and personnel. This harmonizes the conflict of goals between poor BoP-customers with payment difficulties and solar energy companies wanting to achieve financial sustainability.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times