Affordable Access

Socialsekreterares dilemman vid bedömningar om barnets bästa : En kvalitativ studie om socialsekreterares tillämpning av barnets bästa inom utredningar på barn- och ungdomsenheter / Social workers´dilemmas when making assessments about the child's best interest : A qualitive study on social workes´application of the best intrest of the child in investigations in child and youth units

Authors
  • Lindström, Alva
  • Andersson, Emelie
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten inom olika socialtjänster i ett län i Mellansverige arbetar utifrån barnets bästa. Målet med uppsatsen var att öka förståelsen för hur socialsekreterare kan förstå begreppet barnets bästa och hur det kan användas i arbetet med barn. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer där sju socialsekreterare intervjuades för att besvara våra forskningsfrågor. Det insamlade materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har genomgående analyserats med hjälp av Lipskys gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt med en socialkonstruktivistisk ansats. Resultatet visade på att socialsekreterare inte har en specifik, fastställd definition av vad barnets bästa innebär, då det skiljer sig från individ till individ. Resultatet visade även på att socialsekreterare använder sig av barnets bästa genomgående i utredningen, genom att göra barnet delaktig. Vidare framkom att socialsekreterare har erfarenheter av att arbeta fram risk- och skyddsfaktorer under utredningen som leder fram till bedömningar om barnets bästa. Diskussion fördes om att tidsbrist inom organisationen påverkar socialsekreterarnas möjligheter att utföra sitt arbete utifrån barnets bästa. Diskussionen innehöll även reflektioner om hur kommunernas möjligheter att erbjuda olika insatser påverkar socialsekreterarnas beslut. En slutsats blev att socialsekreterare kontinuerligt arbetar utifrån barnets bästa i sina utredningar och bedömningar. En annan slutsats åskådliggjorde att socialsekreterare behöver använda sitt handlingsutrymme för att se klientens enskilda situation och kunna ta beslut med hänsyn till klienten och ramarna för organisationen. / Our main aim with this essay was to investigate how social workers at the child and youth unit within various social services in a county in Central Sweden work with the best interests of the child. The goal of the essay was to increase the understanding of how social workers can understand the concept of the best interests of the child and how it can be used in their work with children. The data was collected through qualitative interviews where seven social workers were interviewed to answer our research questions. The collected material was processed in the form of a qualitative content analysis. The result has been analysed with the help of Lipsky's theoretical understanding of ’street level bureaucrats’ and ’discretion’, and this analysis was conducted with a social constructivist approach. The results showed that social workers do not have a specific, unitary definition of what the best interest of the child stands for, as it differs depending on the individual. The results also showed that social workers pay attention to the concept of the child's best interests throughout their investigations, by involving the child. Furthermore, it emerged that social workers have experience from working out risk and protection factors that produce assessments about the best interests of the child. Another factor that was discussed in the data is the lack of time within the organization affecting the social workers' ability to carry out their work based in the child's best interest. This discussion also included reflections on how the municipalities' abilities to offer different interventions affect the social workers’ decisions. The conclusions were that social workers continuously work with the concept of the best interests of the child in their investigations and assessments. Social workers need to use their discretion to see the client's individual situation and be able to make decisions with regards to the client about the framework for the organization.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times