Affordable Access

Social psychological perspective on stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo / Socialpsykologiskt perspektiv på stress och stresshantering för arbetande kosovoalbanska mammor i Sverige och Kosovo

Authors
  • Haradini, Viktoria
  • Tapper, Essi
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Stress is something that affects women throughout their lives and has a huge effect on wellbeing. The negative consequences of gender inequality make it harder for women to improve their lives and be a part of the labour market because of responsibilities with children and housework. Women experience high levels of stress, which creates a burden affecting their health. The study aims to understand how gender roles, living and working conditions affect stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo. The main focus is to understand how work-home relations affect these women in different societies. The study is based on theories of stress, stress coping, theory of gender and determinants of health. A qualitative study was carried out with individual semi-structured interviews concentrating on the phenomenological perspective with an in-depth insight into the women's experiences. Five women living in Sweden and five women living in Kosovo were interviewed digitally. The results show that personality, working and living conditions and social and community networks affect the experience and interpretation of stress and the choice of stress coping for the women depending on the context. / Stress är något som påverkar kvinnorna genom hela livet och har en stor påverkan på hälsan. Negativa effekten av ojämlika könsroller gör det svårare för kvinnor att förbättra deras liv, vara en del av arbetsmarknaden och samtidigt ta hand om barnen och hushållsarbeten. Kvinnor upplever högre mängder av stress, vilket skapar en börda som påverkar hälsan. Syftet med studien är att förstå hur könsroller, boende och arbetsförhållanden påverkar stress och stresshantering för arbetande Kosovoalbanska mammor i Sverige och Kosovo. Huvudfokus ligger i förståelse om hur arbets- och hemförhållanden påverkar kvinnorna i dessa två olika samhällen. Studien är baserat på teorierna stress, stresshantering, teorin om genus och hälsans determinanter. En kvalitativ studie genomfördes med individuella semistrukturerade intervjuer med fokus på fenomenologisk perspektiv med en fördjupadperspektiv på kvinnornas erfarenheter. Fem kvinnor i Sverige och fem kvinnor i Kosovo var intervjuade digitalt. Resultaten visar att personlighet, arbets- och livsförhållanden och sociala och samhälleliga nätverk påverkar upplevelsen och tolkningen av stress och den valda hanteringsmetoden av kvinnorna beroende av kontexten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times