Affordable Access

Access to the full text

Small (natural) water retention in rural areas / Mała (naturalna) retencja wodna na obszarach wiejskich

Authors
  • Mioduszewski, Waldemar
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Mar 01, 2014
Volume
20
Issue
1
Pages
19–29
Identifiers
DOI: 10.2478/jwld-2014-0005
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

W Polsce, co najmniej od lat 60. ubiegłego stulecia używane jest sformułowanie „mała retencja”, które nie jest znane w innych krajach. Pod nazwą „mała retencja” rozumie się różne formy działalności człowieka w celu ograniczenia szybkiego odpływu wód po wiosennych roztopach i większych opadach atmosferycznych. Uważa się, że zretencjonowana woda w okresach jej nadmiaru zasila cieki latem, może być wykorzystana w celach gospodarczych, zwiększa dostępność wody dla roślin uprawnych, przyczynia się do poprawy biologicznej różnorodności obszarów wiejskich. Wyróżnia się wiele metod retencjonowania wody, głównie poprzez zwiększenie potencjalnych możliwości magazynowania wód powierzchniowych (budowa zbiorników, piętrzenie rzek i jezior), podziemnych (zwiększenie zasilania warstw wodonośnych) i glebowych (poprawa struktury gleb w strefie aeracji). Ze względu na sposób i formę realizacji małej retencji rozróżnia się działania techniczne i nietechniczne. Inaczej mówiąc, mała retencja może być rozumiana jako zestaw działań na rzecz odbudowy naturalnej retencji zlewni rzecznej, często zniszczonej w wyniku działalności człowieka. W pracy zwrócono uwagę, że podejmowane w Europie w ostatnich latach działania pod hasłem „zwiększenie naturalnej retencji” całkowicie mieszczą się w definicji małej retencji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times