Affordable Access

Skolungdomars levnadsvanor, psykiska hälsa och känsla av trygghet i Norrtälje kommun 2013-2019 : En kvantitativ undersökning

Authors
  • Rosberg Petersson, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Introduction: The overall aim for public health practice is to promote good health and reduce public health inequalities. The determinants of health are largely influential. Through policy directives and local strategies, the unit Safe in Norrtäljemunicipality (TiNk) tackles public health issues through cooperation between the municipality, region, the voluntary sector and the private sector.  Aim: To investigate the changes over time in adolescents life style factors (the use of alcohol, narcotics, performance-enhancing substances, tobacco and problematic gambling (ANDTS)), mental health, feeling of safety and educational attainment. Sub-group analyses will be conducted for sex and school zones with different social challenges (SC).  Method: A quantitative cross-sectional study based on a high school survey from four occasions between years 2013-2019. The survey population consists of all students in grade seven and nine from upper secondary school and second grade in high school, a total of 4,600 students. Descriptive analyses and Pearson Chi2 -test (p<0,05) for comparison of different groups were performed with the help of the statistical program SPSS.  Result: The usage of ANDTS has been reduced among boys in grade nine and fewer students were exposed to threat or sex without consent. Mental health problems have not changed over time, nor the occurrence of different kinds of crimes or high school eligibility. The differences between sex and schools with different SC are marginal.  Conclusion: The trends for ANDTS-usage, mental health, safety and high school eligibility among the adolescents of Norrtälje municipality showed varying results from year 2013 to 2019. However, differences between subgroups were marginal.  / Bakgrund: Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att minska de påverkbara hälsoklyftorna och skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Hälsans bestämningsfaktorer är till stor del påverkningsbara. Genom policys på flera nivåer ökar möjligheten till framgång, något som folkhälsoenheten Trygg i Norrtälje kommun (TiNk) bedriver genom samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv. Syfte: Att undersöka förändringar över tid för ungdomars levnadsvanor (användning av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak och problematiskt spelande (ANTDS)), deras psykiska hälsa och deras känsla av trygghet och gymnasiebehörighet. För samtliga variabler undersöks om skillnader finns för subgrupperna kön och skolområden med olika nivåer av sociala utmaningar (SU). Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på en skolundersökning från fyra tillfällen mellan 2013–2019. Undersökningspopulationen utgjordes av samtliga elever i årskurs sju, nio och årskurs två i gymnasiet, 4600 elever totalt. Deskriptiva analyser och Pearson Chi2-test (p <0,05) för jämförelse mellan olika grupper genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultat: ANDTS-bruk minskade bland pojkar i årkurs nio och färre elever utsattes för hot och sex utan samtycke. Förekomst av psykisk ohälsa har inte förändrats över tid, inte heller förekomst av olika typer av brott eller gymnasiebehörighet. Skillnaderna för kön och skolor med olika SU var marginella. Slutsats: Under 2013–2019 visade trenderna för ANDTS-bruk, psykisk hälsa, trygghet och gymnasiebehörighet bland Norrtälje kommuns ungdomar varierande resultat. Utveckling för olika subgrupperna var relativt jämlik.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times