Affordable Access

Skolkuratorers roll och perspektiv på det förebyggande arbetet mot kränkande behandling / The role and perspective of school counsellors in the prevention of bullying

Authors
  • Högrell, Sara
  • Brobäck, Elisa
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I den här studien beskrivs hur skolkuratorer arbetar förebyggande mot kränkande behandling för att främja elevers välmående och utveckling. Studien syftar till att undersöka skolkuratorers arbetssätt gällande förebyggande arbete mot kränkande behandling på grundskolan. Frågeställningar för att uppfylla studiens syfte är: Hur arbetar skolkuratorer förebyggande mot kränkande behandling? Hur är handlingsutrymmet i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling utifrån skolkuratorers perspektiv? Hur ser samverkan ut med andra professioner i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling? För att uppfylla studiens syfte och behandla frågeställningarna valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingen transkriberades och analyserades genom tematisk analys och jämfördes sedan med relevant tidigare forskning inom det aktuella ämnet. Resultatet som presenteras innebär att det förebyggande arbetet mot kränkande behandling utförs på olika sätt, på olika nivåer. Andra betydande delar i studien påvisar handlingsutrymmet och samverkan med andra yrkesprofessioner på skolan. Resultatet har diskuterats och analyserats med en grund i den systemteoretiska utvecklingsekologiska teorin, vilket har varit studiens teoretiska utgångspunkt. Ytterligare fynd, som studien redovisar, är: förebyggande arbetssätt i form av vuxennärvaro, värdegrundsarbete och förebyggande i kombination med åtgärdande arbete.   / This study describes how school counsellors work to prevent bullying in order to ensure pupils' well-being and development. The aim of the study is to investigate school counsellors' approaches to preventing bullying in primary schools.  The questions posed to fulfill the purpose of the study are: How do school counsellors work to prevent bullying? From the perspective of school counsellors, how is the professional discretion in the prevention of bullying? How is the collaboration with other professions present in the prevention work preventing bullying? In order to fulfill the study's purpose and answer the research questions, a qualitative method was chosen using semi-structured interviews. The data collection was transcribed and analyzed through thematic analysis and then compared with relevant previous research on the topic of bullying. The result of the study shows that the prevention work against bullying is carried out in different ways at different levels. Other significant elements of the study are the scope of action and the interaction with other groups of professionals present and active at a school. The presented result is discussed and analyzed with the basis in the system theoretical developmental ecological theory, which has been the theoretical starting point of the study. Other findings in the study are: preventive approaches in the form of adult presence, value-based work and prevention combined with remedial work.   

Report this publication

Statistics

Seen <100 times