Affordable Access

Skolan som skyddsfaktor eller? : En kvalitativ studie om grundskolans preventiva arbete gällande våld i nära relation. / The school as a protective factor or? : A qualitative study on primary school preventive work regarding intimate partner violence.

Authors
  • Multanen, Emelie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Inledning: Våld i nära relation är ett erkänt problem som finns världen över och som påverkar samhället samt folkhälsan negativt och det kan kopplas ihop med viktiga angelägna frågor som fattigdom, sjukdomsbörda och de globala målen för hållbar utveckling. Trots att det finns flertalet internationella och nationella handlingsplaner, strategier samt målsättningar kvarstår problemet. Vilket också borde tolkas som ett misslyckande från samhället och ett svek mot dem som dagligen lever i utsatthet. Våldet medför stora konsekvenser för den enskildes livskvalité, både fysiska, psykiska och strider mot de mänskliga rättigheterna. Det är många barn som lever i familjer där våld förekommer och risken för att barnen påverkas negativt både på kort- och långsikt är mycket hög. Alla i samhället måste ta sitt ansvar, dra sitt strå till stacken och börja bidra föratt kunna sätta in relevanta, långsiktiga och målinriktade åtgärder för att förebygga våld i nära relation. Skolan borde ses som en central och betydelsefull aktör som kan ha en avgörande roll för det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation. Det är där barnen tillbringar många timmar om dagen för att utvecklas, utbildas samt socialiseras in isamhället och det är också där skolan kan förebygga och upptäcka barnen som kan tänkas bli eller är utsatta. Därför har det varit angeläget att undersöka om och hur grundskolor i en stor svensk stad kan arbeta förebyggande gällande våld i nära relation genom att intervjua rektorer samt lärare. Detta för att få en ökad kunskap och förståelse om skolans kunskap samt erfarenheter gällande de förebyggande arbete mot våld i nära relation. Metod: För att besvara studiens syfte och frågor har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer tillämpats. Av totalt 54 tillfrågade skolor från två kommuner svarade två skolor ja, varav två rektorer och fem lärare. Efter intervjuerna har de transkriberats för att analyseras och bearbetas genom kvalitativ innehållsanalys för att hitta djupet och relevanta mönster för studiens syfte. Resultat: Det som framkommit av respondenterna i intervjuerna är att skolorna arbetar till viss del med förebyggande arbete genom dagligt värdegrundsarbete men att arbetet behöver utvecklas. Vidare framkommer det av respondenterna att skolan har bristande kunskap inom området vilket skapar en osäkerhet hos berörda. Men de lyfter också att de har förutsättningar att arbeta förebyggande gällande våld i nära relation samt vikten av relationen mellan lärare och barnen. De hinder som framkommit handlar om svårigheter i samarbete med socialtjänsten vilket främst berör sekretessen och att det mer består av informationsöverlämnande än samarbete. Diskussion: Resultatet har under diskussionen analyserats och satts i sammanhang till tidigare forskning och teorierna self-efficacy och relationskompetens. Vidare har även studiens styrkor och svagheter diskuteras under metoddiskussionen. Slutsats och framtida forskning: Den slutsats som kan dras utav studien är att skolan är en viktig skyddsfaktor för barn som kan tänkas bli eller är utsatta. Det är viktigt att skolan tar sin roll samt anmälningsplikt på allvar. Men det behövs mer utredning och forskning inom flera områden, som att öka kunskapen om våld i nära relation inom skolan, hur skolan kan arbeta förebyggande mot våld i nära relation och om det ska ingå i skolans ordinarie uppdrag samt utveckla samarbetet mellan skolan och socialtjänsten. / Introduction: Intimate partner violence is a recognized problem that exists worldwide andnegatively affects society and public health, and it can be linked to important pressing issuessuch as poverty, the burden of disease and the global goals for sustainable development. Despitethe fact that there are several international and national action plans, strategies and objectives,the problem remains. Which should also be interpreted as a failure on the part of society and abetrayal of those who live in vulnerability on a daily basis. The violence has majorconsequences for the individual's quality of life, both physical and psychological, and conflictswith human rights. There are many children who live in families where violence occurs and therisk of the children being negatively affected both in the short and long term is very high. Everyone in society must take their responsibility, do their part and start contributing to be ableto implement relevant, long-term and targeted measures to prevent intimate partner violence. The school should be seen as a central and important actor that can have a decisive role in thepreventive work regarding intimate partner violence. It is where the children spend many hoursa day to develop, be educated and socialized into society and it is also where the school canprevent and detect the children who may be or are vulnerable. Therefore, it has been importantto investigate whether and how elementary schools in a large Swedish city can workpreventively regarding intimate partner violence by interviewing principals and teachers. This is to gain an increased knowledge and understanding of the school's knowledge and experiencesregarding the preventive work against intimate partner violence. Method: In order to answer the study's purpose and questions, a qualitative method with semistructured interviews has been applied. Out of a total of 54 surveyed schools from two municipalities, two schools answered yes, of which two principals and five teachers. After the interviews, they have been transcribed to be analyzed and processed through qualitative content analysis to find the depth and relevant patterns for the purpose of the study. Results: What emerged from the respondents in the interviews is that the schools work to some extent with preventive work through daily value-based work, but that the work needs to bedeveloped. Furthermore, it appears from the respondents that the school has a lack of knowledge in the area, which creates uncertainty among those concerned. But they also emphasize that they have the conditions to work preventively regarding intimate partner violence and the importance of the relationship between teachers and children. The obstacles that emerged are about difficulties in cooperation with social services, which mainly concernsconfidentiality and that it consists more of information handing over than cooperation. Discussion: During the discussion, the results have been analyzed and put in context to previous research and the theories of self-efficacy and relational competence. Furthermore, the study's strengths and weaknesses have also been discussed during the method discussion. Conclusion and future research: The conclusion that can be drawn from the study is that schoolis an important protective factor for children who may be or are vulnerable. It is important that the school takes its role and reporting obligation seriously. But more investigation and researchis needed in several areas, such as increasing knowledge about intimate partner violence within the school, how the school can work preventively against intimate partner violence and whether it should be part of the school's regular mission, as well as developing cooperation between the school and social services. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times