Affordable Access

Skepnader av antisemitiska hatbrott : En studie om judars upplevelse av hatbrott i Sverige / The shapes of anti- Semitic hate crimes : A study of Jews experience of hate crimes in Sweden

Authors
  • Carlzon Shoukatian, Jaqline
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien syftar till att få en ökad förståelse för antisemitiska hatbrott i Sverige, genom att undersöka främlingsfientlighet och rasistiska hatbrott mot personer med judisk bakgrund. Tidigare forskning konstaterar att antisemitiska hatbrott har ökat de senaste åren, dock finns det begränsat med vetenskaplig forskning om antisemitismen i Sverige, särskilt kvalitativa studier. För att besvara studiens syfte så har tio intervjuer genomförts och urvalet har skett genom kontakt med judiska organisationer. Studiens resultat visade att samtliga respondenter anser att antisemitismen har blivit mer påtaglig och mer utbredd i samhället än tidigare, vilket bidrar till att de måste hålla en låg profil för att inte bli utsatta. Det framkom även en oro inför framtiden och att kunna leva som jude. En förändring måste ske enligt respondenterna, lagstiftningen behöver justeras för att fler ska våga och orka anmäla de incidenter som inträffar. Skolor behöver mer kunskap för att agera och ta ansvar för problemet. Media behöver hitta sätt för att rapportera om konflikten i Mellanöstern utan att det påverkar enskilda judar. Alla i samhället behöver ta ansvar för att öka acceptansen för olikheter. Mer forskning behövs för att identifiera hur Sverige ska arbeta preventivt mot hatbrott för att trygga alla individer. / The study aims to create an increased understanding of anti-Semitic hate crimes in Sweden, by examining xenophobia and racist hate crimes againgst people with a Jewish background. Previous research states that anti-Semitic hate crimes have increased in recent years, however there is limited scientific research on anti-Semitism in Sweden, especially qualitative studies. To answer the purpose of the study, ten interviews were conducted and the selection was made, through contact with Jewish organizations. The results of the study showed that the participants believes that anti-Semitism has become more apparent and more widespread in society than before, which contributes to the fact that they must keep a low profile in order to not be exposed. There was also concern about the future and being able to live as a Jew. According to the participants a change needs to take place, the law needs to be adjusted so that more people dare and have the strenght to report the incidents that occurs. Schools need more knowledge to act and take responsibility for the problem. The media needs to find ways to report on the conflict in the Middle East without affecting individual Jews. Everyone in society needs to take responsibility for increasing acceptance of differences. More research is needed to identify how Sweden should work preventively against hates crimes to secure all indivuduals.a

Report this publication

Statistics

Seen <100 times