Affordable Access

Sjuksköterskans upplevelser av att stödja närstående vid palliativ vård : En litteraturstudie

Authors
  • Knutsson, Karin
  • Hoara, Stephanié
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: I den palliativa vården har sjuksköterskorna till uppgift att tillgodose patientens behov i omvårdnaden. Den palliativa vården skall även utgå ifrån att erbjuda närstående ett stödsystem för att hjälpa dem genom den sorg som kan uppkomma under patientens vårdtid. Sjuksköterskorna har då till ansvar att tillämpa detta stödsystem till närstående, för att främja deras välbefinnande. Ett otillräckligt stöd, från sjuksköterskorna, kan leda till att närstående har svårare att återhämta sig och bearbeta den sorg som uppkommer under vårdperioden. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att stödja närstående vid palliativ vård. Metod: Studien är baserad på en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Sju artiklar granskades enligt Graneheim och Lundmans pedagogiska framställning av innehållsanalys. Tolkningen av innehållsanalysen utfördes manifest. Resultat: Analysen visade att sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa aspekter kring stödet till närstående. De positiva och viktiga faktorerna var kommunikation och bemötande samt att ge ett individanpassat stöd. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns faktorer som påverkade stödet till närstående negativt. De hinder som sjuksköterskorna upplevde var tidsbrist, otillräcklig kunskap och emotionell påverkan. Slutsats: Studien visade att sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i stödjandet till närstående som påverkade dem negativt. Bristerna i vården påverkade inte bara närstående utan också sjuksköterskornas hälsa. Det behövs mer kvalitativ forskning inom området för att förebygga dessa hinder i vården. En förbättring inom dessa hinder kan leda till sjuksköterskorna kan ge ett bättre stöd till närstående.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times