Affordable Access

SJ, nyheterna & resenärerna : En uppsats om nyhetsrapporteringen kring SJ AB och om dess återspegling hos SJ: s resenärer

Authors
  • Engshagen, Linda
Publication Date
Jan 01, 2003
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med uppsatsen ”SJ, nyheterna & resenärerna. En uppsats om nyhetsrapporteringen kring SJ AB och om dess återspegling hos SJ:s resenärer” är att dels undersöka vad SJ:s resenärer har för uppfattning om SJ och om det häri finns någon parallell till dagstidningarnas rapportering om SJ. Dels är syftet också att undersöka hur några av de svenska stora dagstidningarna skildrar SJ, för att se vilken eller vilka inställningar till SJ som framkommer i tidningarna. Mina frågeställningar för uppsatsen är: vad har SJ:s resenärer för uppfattning om SJ? Kan man urskilja en generell tolkningsram hos resenärerna när det gäller inställningen till SJ? Hur beskrivs SJ i tryckta medier? Vad är det för tolkningsram som dominerar i mediernas rapportering om SJ, det vill säga finns det en generell inriktning i nyheterna om SJ? Till dessa frågeställningar har jag ett antal underfrågeställningar om resvanor, personlig erfarenhet och tolkningsramar. Som undersökningsmetod har jag genomfört en enkätundersökning om 20 frågor ombord på tågen. Efter fem resor tur och retur med olika destinationer fick jag in totalt 574 enkätsvar. Enkätundersökningen har jag sedan kombinerat med en textanalys av ett antal tidningsartiklar, med syfte att studera de enskilda artiklarnas och tidningarnas inställning till SJ. Min undersökning har med andra ord en kvantitativ ansats med vissa kvalitativa inslag. Det kvalitativa består i tolkningar av de olika artiklarnas och dagstidningarnas inställning till SJ. Den teoretiska delen bygger på teorier om medieeffekter, social kontext, tolkning och personlig erfarenhet av händelser som återges i medier. Resultatet av analysen visar att tidningsartiklarna präglas av en negativ inställning till SJ eller att de förknippar SJ med sådant som kan uppfattas som negativt av läsaren. Dock syns inte samma grundläggande negativa inställning hos SJ:s resenärer, vilken dock varierar beroende på hur frekvent man reser med SJ. Med andra ord finns det en koppling mellan egna erfarenheter och hur man exponerar sig för nyheter kring SJ. Undersökningen visar också att det råder en viss förvirring kring frågorna om avreglering, privatisering och konkurrens då en majoritet vill ha en ökad konkurrens med fler aktörer än SJ samtidigt som man inte vill se en privatisering av järnvägen. Även detta kan kopplas till nyhetsrapporteringen som endast sporadiskt har fokuserat dessa frågor utan någon direkt fördjupning. Sammanfattningsvis har det varit intressant att se sambandet mellan den egna erfarenheten och medierapporteringen kring den aktuella händelsen eller frågan, och hur detta präglar den personliga uppfattningen i frågan, i detta fallet SJ.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times