Affordable Access

Terrasstabilisering : kunskapsdokument / In situ stabilisation of sub-grade material : knowledge overview

Authors
  • Franzén, Gunilla
  • Lindh, Per
  • Åhnberg, Helen
  • Erlingsson, Sigurdur
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Terrasstabilisering är en metod som används för att förbättra bärigheten vid grundläggning på finkorniga jordar med dålig bärighet. Metoden tillämpas för att förbättra bärigheten i terrassen till exempel för byggtransporter, men framförallt för att optimera överbyggnaden för den slutliga vägen. Metoden används i stor utsträckning utanför Sveriges gränser och har där visat sig ge väl fungerande konstruktioner. Syftet med studien har varit att samanställa befintlig kunskap om metodens möjligheter och begränsningar som ett led i att skapa möjligheter till en ökad användning av metoden. Dokumentet behandlar ytstabilisering av befintlig finkorning jord i väglinjen. Stabilisering av de obundna lagren i själva vägkonstruktionen omfattats inte av studien. Eftersom huvudsyftet har varit att studera metoden i sig, har fokus lagts på konventionella bindemedel såsom kalk, cement och slagg. Några resultat: •För att full ut kunna ta nytta av metodens fulla potential krävs utveckling och ökad erfarenhet av såväl utförande som hur kravformulering ska ske. •Metodens ekonomiska fördelar blir mest påtagliga om man betraktar anläggningen ur ett livscykelperspektiv. Under vissa förutsättningar så har metoden en potential att bidra till en ökad energieffektivitet. / In situ stabilisation of sub-grade is a method used in order to improve the bearing capacity in foundations on fine-grained soils with low bearing capacity. The method is applied in order to improve the bearing capacity for, for example, temporary roads during construction, but mainly for optimizing the pavement of the final road. The method is commonly used outside of Sweden and has proved to give well-functioning constructions. The aim of the study has been to compile existing knowledge of the possibilities and limitations of the method to create opportunities for an increased use. The document deals with in situ stabilisation of existing fine-grained soil. Stabilization of the unbound layers in the road construction itself is not included in the study. Since the main purpose has been to study the method itself, the focus has been on traditional binders such as lime, concrete and slag. Some of the findings: In order to use the full potential of the method it is necessary to further develop execution practice and requirements. •The financial advantages of the method are mainly notable considering the life-cycle costs instead of investment costs. •Under certain circumstances, the method has a potential to contribute to energy efficiency.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times