Affordable Access

SiS ungdomar- offer och förövare : En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media. / SiS youths- victims or perpetrators : A discourse analysis of how young people placed within the State Board of Institutions is prsented in Swedish media.

Authors
  • Kling, Anna
  • Hallinder, Ann-Christin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att finna framträdande diskurser kring ungdomar som är placerade inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, SiS. Tidningsartiklarna som användes i studien är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen har 38 tidningsartiklar från åren 2015 till 2019 analyserats. I analysen har makt, subjektpositioner, det underförstådda och utestängningsprocedurer varit i fokus och två framträdande diskurser har identifierats. Den ena är ”Offer för samhällsvård” som framställer SiS ungdomar som offer och att vården är otillräcklig. Den andra är ”SiS ungdomar som farliga förövare” som framställer att SiS ungdomar är farliga förövare både inom institutionsvården och i samhället. Hur vi talar om och vilka diskurser som får företräde i samhället är viktig kunskap för alla verksamma som arbetar inom socialt arbete, både för att öka den kritiska medvetenheten men också utöka kunskapen om den makt språket besitter. / Based on nationwide newspapers, the aim of this study is to find predominant discourses about young people who are placed within the State Institutional Board's special youth homes. The newspaper articles used in the study are taken from the newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet as well as the evening newspapers Aftonbladet and Expressen. By using a Foucauldian discourse analysis, 38 newspaper articles from the years 2015 to 2019 were analyzed. In the analysis, power, subject positions, the implicit and rules of exclusion have been explored and discovered. Two prominent discourses have been identified. The first one is “Victims of community care” which states that SiS care is insufficient. The second is “SiS youths as dangerous perpetrators”, which states that SiS youths are dangerous perpetrators both in institutional care and in society. To have knowledge about how we talk about a phenomenon, and which discourses that take precedence in society, are important for professionals in social work, since this can raise critical awareness and increase the understandings of the power of language.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times