Affordable Access

Sinnesmarknadsföring inom modebranschen : En studie om sinnesmarknadsföring i fysiska klädbutiker ur ett konsumentperspektiv.

Authors
  • Carlsson, Sofia
  • Sahlgaard, Isabella
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie handlar om sinnesmarknadsföring i fysiska butiker inom modebranschen och den utgår från konsumentens perspektiv. Syftet med studien är att analysera hur konsumenter upplever sinnesmarknadsföring i fysiska butiker inom modebranschen. Studien undersöker även hur de olika sinnena kan påverka konsumenternas köpintention. Då vi anser att sinnena syn, hörsel och känsel är mest relevanta för studien avgränsas studien till att undersöka endast de tre sinnena. Smaksinnet och luktsinnet utesluts alltså från studien. Tidigare har det forskats mycket om sinnesmarknadsföring ur företagsperspektiv och därför ville vi undersöka hur konsumenter ser på sinnesmarknadsföring i fysiska klädbutiker. Det är en kvantitativ studie med utgångspunkt i en abduktiv forskningsansats. En enkätundersökning användes som datainsamlingsmetod och den låg till grund för analysen och resultatet av studien. Utifrån tidigare forskning formades tre hypoteser vilka testades med hjälp av chi-två test i SPSS från resultatet av enkätundersökningen. Slutsatserna vilka kan dras av studien är främst att konsumenter upplever de tre sinnena som använts i studien, syn, hörsel och känsel olika mycket. Syn och känsel ansågs bidra mycket till upplevelsen och hörseln lite mindre i jämförelse med de andra. Studien visar även att konsumenter påverkas av sinnesmarknadsföring vid köptillfället. Studien visar att respondenterna påverkas till största del av sinnena syn och känsel. Hörseln anser respondenterna däremot att de inte påverkas av.  / This study centers on sensory marketing in physical stores in the fashion industry and it is based on the consumer's perspective. The aim of the study is to analyze how consumers experience sensory marketing in physical stores in the fashion industry. The study also examines how the different senses can affect consumers' purchase intention. As we believe that the senses sight, sound and touch are most relevant to the study, the study is limited to examining only the three senses. The sense of taste and the sense of smell are excluded from the study. In the past, a lot of research has been done on sensory marketing from a business perspective. Therefore, we wanted to investigate how consumers view sensory marketing in physical clothing stores. This is a quantitative study based on an abductive research approach. A questionnaire survey was used to collect data, and it formed the basis for the analysis and the results of the study. Based on previous research, three hypotheses were formed which were tested using chi-squared tests in SPSS from the results of the survey. The conclusions from the study are mainly that consumers experience the three senses used in the study, sight, sound and touch differently. Sight and touch were considered to contribute a lot to the experience and sound a little less in comparison with the others. The study also shows that consumers are affected by sensory marketing at the time of purchase. The study shows that the respondents are largely affected by the senses' sight and touch. The respondents, on the other hand, believe that they are not affected by sound.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times