Affordable Access

Simulátor modelování procesů v notaci BPMN / Simulator of BPMN process modelling

Authors
  • zakhutskyi, viacheslav
Publication Date
Jun 04, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením a modelováním procesů v notaci BPMN. Základem je seznámení se s pojmem procesu a s aspekty procesního řízení. Dále je definovaná oblast modelování procesu a následně je zmíněná notace BPMN. Součástí práce je popis činnosti a nezbytných dovedností procesního analytika a souhrn možností jeho vzdělávání. V další části práce je představen návrh a realizace aplikace, která umí ověřovat schopnost uživatele porozumět slovnímu popisu procesu a následně ho převádět do podoby modelu v notaci BPMN. Poslední části práce obsahuje vyhodnocení jejích výsledků pomocí testování a krátký popis jejího možného budoucího rozvoje. Výslednou aplikaci lze využít při výuce procesního řízení. / This bachelor thesis is dedicated to the process management and process modeling in BPMN notation. The basis is an introduction to the process concept and aspects of the process management. Further a process modeling area is defined, then BPMN notation is mentioned. Part of the thesis is also a description of the activities and necessary skills of the process analyst and a summary of the ways of his education. The next part presents the concept and implementation of an application that can test a user's ability to understand a verbal description of the process and then to transform it into a model in BPMN notation. The last part of the thesis contains the results of testing the application and a brief description of its possible future development. The resulting application can be used in the process management training.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times