Affordable Access

The Significance of Giant Flank Collapses on Magma Ascent in the NE Rift Zone of Tenerife, Canary Islands: A Structural Modelling and Diffusion Approach / Betydelsen av gigantiska flankkollapser för magmauppstigningen utmed nordöstra sprickzonen på Kanarieön Teneriffa: analog modellering och diffusionsanalys

Authors
  • Ånäs, Kristoffer
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

On the volcanic ocean island Tenerife in the Canary archipelago, several giant flank collapses haveoccurred over the last one million years. The link between the lateral collapses and the resultingvolcanism in the rift zones is not fully understood and was investigated within the framework of thisproject. A field survey along the north eastern rift zone on Tenerife was performed, where dyke intrusionstructural data was collected to analyse the exact distribution of dykes in the area. To determine themagma ascent rate, diffusion analysis of major elements in olivine crystals was conducted incollaboration with ETH Zürich. Additionally, analogue gelatine model experiments were performed toimprove the understanding of the processes that reconfigure linear rift zones to triaxial or multiaxial riftzones. Injections of fluid into the gelatine ridges produced fractures which mainly were linear andfollowed the along strike direction. Position A’ in the centre of the unstable section, produced the mostdiverse injection patterns and had a roughly 30 % higher acceleration compared to position A, positionedat the border of the unstable section. From the results of the diffusion modelling of Mg in olivinephenocrysts an ascent rate of the magma was calculated to an average ascent velocity of 10.4–14.0 km/h.This is extremely fast and suggests that the Orotava collapse is strongly connected to the formation ofankaramite dykes in the area as a result of sudden decrease in the lithostatic pressure.  / På vulkanön Teneriffa i den kanariska övärlden har flera jättelika skred skett. Kopplingen mellan dessaskred och vulkanismen i sprickzonerna på ön har undersökts inom ramen för detta arbete. Enfältundersökning genomfördes längs den nordöstra sprickzonen på Teneriffa, där data ommagmagångarnas orientering och läge insamlades. För att bestämma hur snabbt magman steg till ytan,genomfördes diffusionsanalys av Mg i olivinkristaller från ankaramitgångar i samarbete med ETH iZürich. Utöver det utfördes även experiment med analoga gelatinmodeller för att förbättra förståelsenför de processer som förändrar linjära riftzoner till treaxliga eller fleraxliga riftzoner. Injiceringen avvätskan i gelatinmodellerna producerade sprickor som i huvudsak var linjära och följde strykriktningenpå riftzonen. Position A’, i mitten av den instabila sektorn i modellen gav högst variation avinjiceringarna och hade omkring 30 % högre acceleration jämfört med position A placerad i kanten avden instabila sektorn. Baserat på resultatet av diffusionsmodelleringen kunde en uppstigningshastighetför magman beräknas till en medelhastighet på 10,4–14,0 km/h. Detta är extremt snabbt och visar attkollapsen av Orotava är starkt kopplad till bildningen av ankaramitgångar i området som ett resultat aven plötslig minskning av det litostatiska trycket. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times