Affordable Access

Service Innovation and Business Models : A Case Study of A Small Swedish ICT Company / Serviceinnovation och affärsmodeller : En fallstudie av ett mindre företag inom ICT-industrin

Authors
  • Wendel, Alexander
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Innovation has become of increased importance to a company’ competitive advantage during the past years. Over the years, the importance of services has increased. Information and Tele- Communication Technologies (ICT) have become a supportive role in almost any type of industry. The ICT market is continuously changing at a very high pace. In order to cope with these changes, companies active within the IT and software industry needs to unceasingly maintain their solutions up to date. This thesis provides a case study on Digital Marketing AB, a small company active in the ITindustry, delivering tools for planning, sending, and analyzing digital marketing campaigns. Digital Marketing AB operates within a market that is changing rapidly. As new technologies emerge, existing technologies becomes known, and low-cost versions of the present technology appears in the market, eroding revenues from more differentiated services. Furthermore, if the companies are small, and do not have the same financial resources as bigger actors, it is important for these companies to rely on other types of strengths. Companies also need to make sure that they are able to sell the new technology in a way that is attractive to their customers, but at the same time profitable for the company. In other words, they need to integrate the new technology in a business model. The thesis concludes that Digital Marketing AB needs to develop new technology with regards to a specific target customer group, but also to work together with the customers in order to develop an attractive and competitive business model. Furthermore, the thesis concludes that how the business model will be designed will determine the success of adopting a new technology. Other issues that arise who have to do with the design of the business model are how to package and position the new technology. / Under de senaste åren har innovation har blivit ett allt viktigare bidrag till ett företags konkurrensfördelar. Betydelsen av tjänster har dessutom ökat. IT och telekommunikation (ICT) har kommit att spela en viktig roll i nästan alla typer av industrier. Denna marknad ändras mycket snabbt och kontinuerligt. För att bemöta dessa förändringar måste företag som är aktiva inom IT- och mjukvaruindustrin ständigt hålla sina lösningar uppdaterade. Detta examensarbete består av en fallstudie utförd på ett litet företag aktivt i IT-branschen, referat till som Digital Marketing AB. Företaget levererar ett system för att planera, sända och analysera digitala marknadsföringskampanjer. Digital Marketing AB konkurrerar på en marknad som förändras i mycket hög takt. Då nya teknologier växer fram blir de existerande lösningarna kända vilket ger utrymme för lågkostnadsalternativ som eroderar intäkter från mer differentierade tjänster. Om dessa företag vars intäkter eroderas dessutom är mindre företag som inte har samma finansiella resurser som de större företagen, måste de förlita sig på andra typer av styrkor. Företag måste även se till att kunna sälja tekniken de producerar på ett sätt som är attraktivt för kunden, men som samtidigt är lönsamt för företaget. De måste integrera sin teknik i en affärsmodell. Examensarbetet visar på att Digital Marketing AB bör utveckla sin affärsmodell dedicerad åt en specifik målgrupp, och dessutom göra det tillsammans med potentiella kunder för att affärsmodellen skall bli attraktiv och konkurrenskraftig. Dessutom visar arbetet på att beroende på hur affärsmodellen utformas, kommer att avgöras hur pass framgångsrik affärsmodellen kommer att vara. Andra frågor som uppstår i samband med utvecklingen av affärsmodellen har att göra med hur tekniken skall paketeras och positioneras.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times