Affordable Access

Monitorování kvality služeb ve výrobním podniku / Service Quality Monitoring in a Manufacturing Company

Authors
  • Fukalová, Petra
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 21/10/2013 / Cílem předložené bakalářské práce je vyhodnotit spokojenost zákazníků s kvalitou služeb podniku Merops, s.r.o.. První kapitola poskytuje teoretická východiska kvality služeb ve výrobním podniku. Druhá část seznamuje s charakteristikami zkoumaného podniku. Třetí, praktická, část se zabývá vlastním monitorováním kvality služeb, jejich rozborem a předložením doporučení na případné zvýšení kvality služeb. Jelikož jsou služby úzce spjaty s vnímáním zákazníků, proběhlo monitorování spokojenosti se službami formou dotazníkového šetření. Na základě získaných dat lze zjistit, na které oblasti služeb je nutno se zaměřit a věnovat jim zvýšenou pozornost. Rozbor dat získaných dotazníkovým šetřením probíhá pomocí statistického vyhodnocení. Statistické údaje odhalily nespokojenost respondentů s kvalitou provedených zednických prací. Tento problém je následně řešen pomocí diagramu příčin a následků. Dále jsou v práci předloženy návrhy možných doporučení, jejichž zavedení by měl podnik v rámci zvyšování kvality služeb zvážit. / The aim of the thesis is to analyze customers’ satisfaction with the quality of the company Merops, s.r.o.. First chapter provides the theoretical basis of quality of service in a manufacturing company. Second part introduces the characteristics of the studied company. And finally the third, practical, part deals with the monitoring of service quality and presents some recommendations for possible improvement of the quality of service. Since services are closely linked with the customers’ perception, the monitoring was carried out by a survey form. Based on the collected data it was then possible to determine which services are the most important and the company should focus on. The collected data were analyzed by statistical evaluation and revealed respondents’ dissatisfaction with the quality of the masonry. This problem was analyzed and solved by using cause and effect diagrams. The thesis then proposes recommendations whose implementation the company should consider in order to increase the quality of the services. / 152 - Katedra podnikohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times