Affordable Access

Serverový backend Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení / Server backend for Android application supporting families during divorce proceedings

Authors
  • kolodka, iaroslav
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá realizací serverového backendu Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení. Implementace se provádí na základě již existujícího návrhu a částečné implementace, které byly provedeny v rámci předmětů BI-SP1 a BI-SP2 bakalářského studia vyučovaných na FIT ČVUT v Praze. Zmíněné předměty jsou zaměřené na studium pomocí praktického vyzkoušení analýzy, návrhu a realizace rozsáhlejšího softwarového systému. Pro dosažení lepších výsledků byly navrženy vhodné úpravy podle požadavků frontedové části aplikace. Backend aplikace je napsán v jazyce Kotlin. Pro návrh REST API byl zvolen framework Spring. Pro testování aplikace byly zvoleny frameworky JUnit 5 a funkce, které poskytuje framework Spring. Za účely návrhu bezpečnosti server využívá protokoly HTTPS a OAuth 2.0. Pro dokumentacu REST API byl zvolen framework Swagger. Byly navrženy vhodné budoucí kroky, které budou implementovány po dokončení této práce. / This bachelor thesis deals with the implementation of a server backend Android application to support families in divorce proceedings. Implementation is carried out based on an existing design and partial implementation, which were carried out within the subjects BI-SP1 and BI-SP2 of bachelor's studies taught at FIT CTU in Prague. To achieve better results, suitable modifications were proposed according to the requirements of the frontend part of the application. The backend application is written in the Kotlin language. The Spring framework was chosen to design the REST API. The JUnit frameworks and the functionality provided by the Spring framework were chosen to test the application. For security design purposes, the server uses the HTTPS and OAuth 2.0 protocols. The Swagger framework was chosen for the REST API documentation. Appropriate future steps have been proposed and will be implemented after the completion of this thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times