Affordable Access

Separace a analýza antropogenního a přírodního 129I / Separation and analysis of anthropogenic and natural 129I

Authors
  • červenková, edita
Publication Date
Jan 25, 2024
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Táto práca sa zaoberá separáciou a analýzou 129I. Teoretická časť poskytuje prehľad o izotopoch jódu a separačných metódach jódu so zameraním na kvapalné vzorky. Ďalej popisuje analytické možnosti stanovenia 129I s dôrazom na urychľovačovú hmotnostnú spektrometriu. V praktickej časti sa práca zaoberá optimalizáciou podmienok kvapalinovej extrakcie a následným otestovaním optimalizovaných podmienok na prírodných vzorkách. Výsledky tejto práce by mali prispieť k zlepšeniu spracovania prírodných vzoriek jódu. / Bachelor thesis focuses on the separation and analysis of 129I. The theoretical part provides an overview of iodine isotopes and iodine separation methods, with a focus on liquid samples. It further describes analytical possibilities for the determination of 129I, emphasizing accelerator mass spectrometry. In the practical part, the work deals with the optimization of conditions for liquid extraction and subsequent testing of the optimized conditions on natural samples. The results of this work should contribute to the improvement of the processing of natural iodine samples.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times