Affordable Access

Energieffektiva maskinval : Hjälpmedel för projektering av pumpar och blåsmaskiner till avloppsreningsverk / Selecting Energy Efficient Pumps and Blowers

Authors
  • Sundqvist, Bo
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Idag fokuserar företag mer och mer på att energieffektivisera sina verksamheter då det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster i detta. För att minska energiförbrukningen i samhället är det bra att börja med dess infrastruktur. För att funktionen hos ett avloppsreningsverk ska vara god samtidigt som energikostnaderna hålls nere är bland annat valet av rätt pumpar och blåsmaskiner för den aktuella driftsituationen av största vikt. Att hitta balansen mellan funktion och energieffektivitet hos en kombination av maskiner är dock ett tidskrävande arbete. Genom två fallstudier och matematisk modellering var syftet med detta examensarbete att bestämma huruvida det är möjligt att grovt uppskatta livscykelkostnaden hos olika kombinationer av pumpar och blåsmaskiner i varierande driftsituationer. En sådan modell skulle hjälpa projektören att uteslutande undersöka de kombinationer av maskiner som är mest troliga att ha den lägsta livscykelkostnaden. Det har visats att det krävs en förmåga att mycket noggrant kunna förutsäga verkningsgraden hos de individuella maskinerna för att det ska vara möjligt att bestämma livscykelkostnaden så pass väl att resultatet är användbart. Sannolikt är det dock inte möjligt att finna en modell som är tillräckligt noggrann. Detta beror huvudsakligen på att mycket små förändringar av verkningsgraden ger en kraftig påverkan av livscykelkostnaden samt att verkningsgraden beror av många faktorer som är svåra att generalisera. Däribland att verkningsgraden inte förändras proportionellt till en varierande belastning på maskinen samtidigt som påverkan inte heller är densamma mellan olika maskinmodeller. Projektet har däremot mynnat ut i en ekvation för det flöde en blåsmaskin behöver generera i en given driftsituation samt ett beräkningsverktyg som underlättar undersökandet av de ingående parametrarnas inverkan på detta flödesbehov och därmed i förlängningen på livscykelkostnaden. Utöver detta slår rapporten fast att det i många fall är möjligt att sänka livscykelkostnaden med hjälp av icke frekvensstyrda maskiner. / Today companies tend to focus more and more on energy efficiency as there are both economical and environmental benefits to be gained. From a society’s point of view a good start to save energy is in its infrastructure. When designing wastewater treatment plants and their pumps and blowers choosing the right machines for the right operational circumstances is crucial to make it all work together and lower the energy cost at the same time. But to weigh the function against the energy efficiency of a combination of machines is a time consuming effort. Through two case studies and mathematical modeling this thesis project aimed to determine whether it is possible to roughly predetermine the life cycle cost of different combinations of pumps and blowers in variable operational circumstances. This would help the process engineers to focus their time and effort on the combinations of machines that are the most probable to have the lowest life cycle cost. The results show that the ability to accurately predetermine the efficiency of the individual machine is crucial to determine the life cycle cost to a usable degree. Unfortunately it doesn't seem feasible to find a model that will be accurate enough to be of practical use. This is due to the fact that slight changes to the efficiency cause great changes to the life cycle cost and that the efficiency depends on several factors that are hard to predict including the fact that it does not change proportionally to a variable load.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times