Affordable Access

Säkerhetsutmaningar med metadatahantering : Utmaningar med insamlingen av personlig metadata via e-handelssystem / Security challenges with metadata management : Challenges with collection of personal metadata via e-commerce

Authors
  • Younan Slewa, Ninos
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Utvecklingen och framstegen av e-handelssystem har dominerat den elektroniska handeln de senaste åren. Problem som ofta förekommer är hur säker är hanteringen av konsumentensdata, specifik när den gäller det personliga metadata som användaren genererar ifrån sig när de handlar via nätet. Många företag och organisationer investerar mycket på att utöka tjänsterna för sina konsumenter med hjälp av marknadsstrategi företag-till-kund, men de flesta verksamheter som samlar in data har lite koll gällande konsekventa handlingar som förekommer med hanteringen av den personliga integriteteten, insamlingen av de personliga metadata och det rättsliga skyddandet av just denna typ av data. Arbetet tar fram utmaningar med hur personlig metadata hanteras och hur den skulle kunna verkställas till att användningen blir mindre problematisk. Arbetet hittade att utmaningen ligger mest dels inom samordningen mellan teknik och lag. IT-experterna måste specificera på vilket sätt ska metadata samlas in, hur det ska lagras och vad ska den användas till, medan de juridiska experterna måste kvalificeras ifall metadata ska behandlas som traditionella data eller om den ska få en särskild rättsordning. Andra fynd som insamling, lagring och användning av metadata togs även fram i detta arbete. / The development and progress of the e-commerce system has dominated electronic trade in recent years. Problems that often arise are how confident is the handling of consumer data, specifically regarding the personal metadata that the user generates when shopping through the net. Many companies and organizations are investing a great deal in expanding their consumer services using market strategy Business-to-Consumer (B2C), but most collecting data have little attention to consistent documents that occur with the management of personal privacy, collection of personal metadata and the legal protection of this type of data. This paper addresses challenges with how personal metadata is handled and how it can be implemented to make the use less problematic. Survey in this paper found that the challenge lies mostly in the coordination between technology and law. IT experts must specify how metadata should be collected, how it should be stored and what should it be used for, while legal experts must qualify if metadata is to be treated as traditional data or whether it will have a specific legal system. Other findings such as the collection, storage and usage of metadata were also featured in this work.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times