Affordable Access

Skolans, hemmets och familjens påverkan på barns läsförståelse : En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta för att utveckla elevers läsförståelse samt hur den påverkas av socioekonomisk status / School, Home Environment and Family Impact on Children’s Reading Comprehension : A Literature Study About How Teachers Can Work to Develop Students' Reading Comprehension and How It Is Affected by Socioeconomic Status

Authors
  • Linderqvist, Viktoria
  • Nyberg, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Litteraturstudiens syfte är att belysa hur läsförståelsen hos elever påverkas av olika undervisningsaktiviteter i skolan samt vilken betydelse en elevs socioekonomiska status har. För att kunna besvara dessa frågor har vi genom manuell och elektronisk sökning hittat och läst 15 vetenskapliga artiklar som legat till grund för vår studie. Resultatet av vår studie har vi fått genom att beskriva, analysera och diskutera de olika resultaten författarna presenterat. Vår litteraturstudies resultat visar att det för främjande av elevers läsförståelse i klasserna F-3 är bra att använda sig av läsförståelsestrategier i undervisningen. Genom att bearbeta en text med hjälp av de olika strategierna ökar elevens förståelse för det som lästs. Vi har även fått fram ett resultat som pekar på att klassrumsmiljön ska vara stimulerande och intressant för att bringa fram kreativitet hos eleverna och öka deras motivation och vilja att läsa. En annan faktor som spelar stor roll för en elevs läsförståelse är vilken läsmiljö som finns i hemmet, även kallat home literacy environment. En god home literacy environment har i vår studie visat sig vara viktigare än familjens socioekonomiska status när det gäller barnets läsförståelseutveckling. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times