Affordable Access

Samverkan mellan hem och förskola förskollärares och utlandsfödda vårdnadshavares upplevelser av samverkan / COOPERATION BETWEEN HOME AND PRESCHOOL Preschool teachers and  foreign guardians  experiences of cooperation

Authors
  • Neme, Alana
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien har varit  att bidra med kunskap om vilken uppfattning förskollärare och  utlandsfödda vårdnadshavare har av samverkan och kommunikation mellan hem och förskola och vad enligt deras upplevelser, kan hindra eller främja ett gynnsamt samarbete och kommunikation med varandra. Studien utgår från följande frågor: Hur  upplever utlandsfödda vårdnadshavare och förskollärare samverkan och kommunikation mellan hem och förskola? Vad anser förskollärare främjar eller hindrar i deras samverkan och kommunikation med utlandsfödda vårdnadshavare? Vad anser utlandsfödda vårdnadshavare  främjar eller hindrar deras samverkan och kommunikation  med förskolan? För att få svar på dessa frågor har denna studie  genomförts via  kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre utbildade förskollärare och  tre utlandsfödda vårdnadshavare. I resultatet framträdde tre teman: förskollärares  perspektiv, vårdnadshavares perspektiv, likheter och skillnader mellan förskollärares och vårdnadshavares upplevelser. I underrubriker redogörs resultat  utifrån tre olika kategorier som framkommit i analysen: förskollärarnas respektive vårdnadshavarnas uppfattningar kring  kommunikation och  information samt utmaningar och möjligheter. Studiens resultat visar att samverkan mellan förskola och hem upplevs som svår av samtliga intervjuade förskollärare och utlandsfödda vårdnadshavare. Förskollärare erbjuder olika kommunikationsstrategier beroende på situationen,  vårdnadshavarnas språkliga förmågor och önskemål om informationens form, språk och innehåll. Resultatet visar också att det mest efterfrågande området för information från förskolan är barnens utveckling och trivsel under dagen. Brister i sådan information väcker  frågor  hos vårdnadshavarna och påverkar samarbetet. Trots svårigheterna i  kommunikationen  upplever båda intervjuade parter en positiv inställning till vårdnadshavarnas möjlighet att kontakta förskolan för professionella  råd och hjälp, även i frågor som inte rör förskolan.  Båda parter upplever att informationen från förskolan bör överföras på ett enklare språk. Resultaten visar att vårdnadshavare prioriterar att få information på svenska eller engelska språk, men utesluter inte helt möjligheten att ta emot information på sitt modersmål, förutsätt att den överförs korrekt. Bristen på ett gemensamt språk kan påverka dialoger, men hindrar inte samarbetet. Studiens resultat visar att förskollärare upplever både utmaningar och möjligheter i det interkulturella arbetet. De fokuseras på de utmaningar som rör deras egen kompetens inom mångfald för att förstå den bättre och bekämpa de fördomar som kan finnas. De upplever tidsbrist som ett hinder för  att ta hänsyn till vårdnadshavarnas idéer. Vårdnadshavare upplever  inte tidsbristen som ett hinder för att delta  oftare i föräldramöte. Enligt deras uppfattning är detta en möjlighet att introducera sin kultur och bryta ner de stereotyper som kan finnas om varandra.   

Report this publication

Statistics

Seen <100 times