Affordable Access

Samverkan mellan fritidslärare och klasslärare

Authors
  • Andersson, Marika
  • Sjögren, Emma
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte var att undersöka och analysera hur fritidslärare och klasslärare samverkar i skolverksamheten. Hur de ansåg att samverka fungerade dem emellan och om de upplevde några svårigheter eller möjligheter. Även hur de uppfattade hur deras kompetenser nyttjades i samverkan. Studien tog sin utgångspunkt i hur samverkan uppkom, vad samverkan är, men även fritidslärarens kompetenser och roller. För att finna svar på vårt syfte valde vi att göra kvalitativa intervjuer på fyra skolor i Umeå Kommun. Dessa intervjuer genomfördes med fyra klasslärare och fyra fritidslärare som arbetade i samma arbetslag och klass. Vår studie visade på att samverkan oftast sker under skoltid i blandade former. Den sammantagna bilden visade på att både klasslärarna och fritidslärarna i vår studie är positiva till samverkansarbetet. Dock utryckte de flesta fritidslärarna i vår studie att det skulle vilja se en annan form av samverkan, där fritidslärarnas kompetenser används på ett mer tillfredställande sätt. Slutsatsen vi dragit av vår studie är att samverkan är viktig, men även att fritidslärarna och klasslärarna nyttjar varandras kompetenser för att gynna elevernas utveckling och lärande.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times