Affordable Access

SÅGSIM : simulerad sönderdelning för stjärnsågning

Authors
  • Nordfors, Lena
  • Sandberg, Dick
Publication Date
Jan 01, 1992
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Inom FoU-programmet "Vardeaktivering" vid Institutionen fOr trateknologi, KTH, arbetar man med att ta fram teknik: fOr en helt ny sonderdelningsmetod kallad stjarnsagning. Sonderdelningsmonstret medfor att det ur stocken sagas virkesstycken med triangular tvarsektion och planparallella bradamnen med staende arsringar. Detta projekt har haft som mal att ta fram en metod for att simulera denna sonderdelningsmetod och berakna volymsutbyten fOr det utsagade virket. Med hjaIp av stockdata fran OPTSAW-systemets stockbank har en plankvarld skapats. Utgaende fran denna pIankvarld har ett nytt datorprogram utvecklats, dels fOr att "bygga upp" stjarnsAgningsmonstret och dels fOr att berakna volymsutbyten. Simuleringen genomfordes sa att alIa virkesamnen erholls skarpkantade och de planparalleUa bradamnena anpassades aven till vedertagna modulmAtt. Det visade sig att det totala volymsutbytet fOr medelgrova stockdimensioner ar sA hogt som 75%. Motsvarande yarde for de planparalleUa virkesstyckena ar 45%. Volymsutbytet beraknades med avseende pa toppcylindervolymen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times