Affordable Access

Bezpečnostní aspekty odborné přípravy humanitárních pracovníků / Safety aspects of training of humanitarian workers

Authors
  • Korbelová, Blanka
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Práce je členěna do dvou částí. Ve své první části se zabývá úvodem do zkoumané problematiky, vysvětluje základní pojmy týkající se humanitárních pracovníků a jejich činnosti. Dále charakterizuje současnou situaci v oblasti jejich bezpečnosti a uvádí zvyšující se světové statistiky bezpečnostních incidentů. Ve své druhé části se práce zabývá identifikací rizik, jež ohrožují humanitární pracovníky nevládních neziskových organizací na misích v zahraničí a výzkumem v této oblasti. Cílem této práce je identifikovat rizika spojená s ochranou českých humanitárních pracovníků a zhodnotit dostatečnost jejich odborné přípravy v oblasti bezpečnosti. / The diploma thesis is structured into two parts. The first part is an introduction to the issues examined, explaining the basic concepts related to humanitarian workers and their activities. It further describes the current situation in the field of security and presents an increasing global statistics of security incidents. The second part of the thesis deals with the identification of risks that threaten aid workers of nongovernmental organizations working in international missions and research in this area. The aim of this work is to identify risks associated with the protection of the Czech humanitarian workers and to assess the adequacy of their security training. / Prezenční / 060 - Katedra bezpečnostních služeb / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times