Affordable Access

Bezpístnicové pneumatické motory / Rodless Pneumatic Actuators

Authors
  • Kalocsai, René
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/07/2015 / KALOCSAI, R. Bezpístnicové pneumatické motory: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2015, 52 s., Vedoucí práce: Fojtášek, K. Bakalářská práce se zaobírá pneumatickými bezpístnicovými motory. Úvodní část práce obsahuje základní informace, rozdělení a oblasti použití pneumatických motorů. Práce je především zaměřena na tři základní druhy bezpístnicových motorů. U každého z nich je podrobně popsána konstrukce, funkce a jejich vlastnosti. Jsou zde uvedeny i ukázky možných aplikací, doloženy vhodnými obrázky. Dále se práce zabývá návrhem bezpístnicového motoru pro konkrétní případ třídícího systému pásového dopravníku. V závěru práce je proveden rozbor jednotlivých výpočetních softwarů, zabývajících se touto problematikou. / KALOCSAI, R. Rodless Pneumatics Actuators: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, 2015, 52 p., Thesis head: Fojtášek, K. Bachelor thesis deals with pneumatic rodless actuators. In the opening part of the thesis there are basic information, distribution and field of application of the pneumatic actuators. Work is mainly focused on three basic types of rodless actuators. Construction, function and its properties are described in detail for each type of actuator. In this work there are examples of possible applications supplemented by appropriate images. The thesis describes the design of rodless actuator for a particular case of the sorting at belt conveyor. In the conclusion there is an analysis of individual computing software dealing with this issue. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times