Affordable Access

Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden

Authors
  • Korevaar, H.
  • van der Werf, A.K.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broeikasgassen, natuurwaarden, maatschappelijke aspecten, en economische aspecten. Vervolgens komen de mogelijke functies aan bod: waterzuivering, waterberging, bodemdaling, buffering van natuur, oeverbescherming, biodiversiteit, biomassateelt en recreatie. De marktprijs van rietbiomassa is momenteel te laag om rietteelt rendabel te maken. Een betaling voor ecosysteemdiensten is nog niet genoeg ontwikkeld om daarmee een goede beloning voor o.a. waterzuiverinbg, klimaatadaptaie en bodemdaling te genereren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times