Affordable Access

Revize strategie odměňování ve finanční instituci / Review of Remuneration Strategy in a Financial Institution

Authors
  • hübnerová, zuzana
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 75 respondentů z řad zaměstnanců finanční instituce ABC. Z výsledků vyplývá, že problémů je v odměňování několik – nesoulad mezi cíli zaměstnanců a cíli podniku, absence odměny dle výsledků instituce, nevyužívané zaměstnanecké benefity a vnímání nespravedlivého odměňování ze strany zaměstnanců. V závěru práce jsou definovány konkrétní návrhy, které pomohou tyto problémy odstranit a strategii odměňování tak zdokonalit. / This diploma thesis deals with the remuneration strategy in the financial institu-tion ABC. The aim of the thesis was to revise remuneration strategy and propose solutions to possible problems. A survey was used for the evaluation, which 75 employees of the financial institution ABC responded. The results show that there are several problems in remuneration - goals of employees do not reflect goals of the company, the absence of profit-sharing bonus, unused employee benefits and the perception of unfairness in remuneration from employee´s point of view. At the end of the thesis, specific proposals are defined which will would help to eliminate these problems and improve the remuneration strategy.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times