Affordable Access

Access to the full text

Resurstillväxt via innovationskapital / Resource Growth Through Corporate Innovations Capital

Authors
  • Boström, Per Staffan
Publication Date
Jan 01, 2021
Identifiers
DOI: 10.3384/9789179291129
OAI: oai:DiVA.org:liu-180489
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. Med denna utgångspunkt studeras i avhandlingen dessa förändringar och hur det påverkar företags möjlighet att strategiskt agera kring utveckling av företagets innovationskapital och hur den ekonomiska styrningen då påverkas.   Resultatet av den sammanlagda, systemiska analysen av samtliga `case´ i avhandlingen indikerar att den interna resurstillväxt som genereras och redovisas i olika former, drivs av förhållanden orsakade av externa förändringar men har också möjliggjorts av ledningens strategiska prioriteringar avseende företagets resursbas. Även om litteraturen argumenterar i överensstämmelse med vad analysen visar, indikerar fallen på behovet av utvecklade riktlinjer för hur innovations- och affärsledning vid verksamhet på en konkurrensutsatt utvecklingsmarknad kan förnya och modifiera ett företags resursbas. För att komma till rätta med detta pekar avhandlingen på behovet av att väga möjligheter och risker i strategiska beslut, att tillämpa ett multidisciplinärt synsätt och att använda finansiella och tekniska verktyg som är anpassade till de många frågeställningar om hur man kan stärka företagets innovationskapital. Forskningen tyder på att företag bör fokusera på resurser och förmågor som, i en förväntad och kommunicerad situation har potential att effektivisera företagets långsiktiga konkurrenspositionering, och samtidigt utveckla organisatoriska processer för att hantera kort- och långsiktiga utmaningar och osäkerheter. Baserat på avhandlingens empiri utvecklas modeller för att stödja ledningens hantering av resursbasen, modeller som kan bidra till både kortsiktiga och långsiktiga förändringar av företagens innovationskapital. Avhandlingen identifierar ett antal resursbaserade företagsspecifika strategier som företag kan välja för sina materiella och immateriella resurser. Strategierna stödjer företagsspecifika mål avseende innovationssamarbeten och, med hänsyn till företagets tidsaspekt, en långsiktigt hållbar konkurrensförmåga och konkurrensfördel.   / In recent decades, an increasing share of companies' resources have consisted of so-called invisible assets, intangible assets, such as holdings in development companies, investments in spin-off companies and development of ideas in incubators, while the resources under a company's legal control through collaborative projects. in R&D, has also relatively decreased. Resource growth is a central issue in the organizations studied in this dissertation, but there is often an `imbalance' in the relationship between identified tangible / intangible resources and unidentified intangible resources. With this starting point, the dissertation focuses on this change and how it affects companies' ability to act strategically around the development of their innovation capital and how their management control is then affected.  The result of the combined, systemic analysis of all `cases' in the dissertation indicates that the internal resource growth, that is generated and reported in various forms, is driven by conditions caused by external changes but has also been made possible by management's strategic priorities regarding the company's resource base. Although the literature argues in line with what the analysis shows, the cases indicate the need for developed guidelines for how innovation and business management in operations in a competitive development market can renew and modify a company's resource base. To address this, the dissertation points at the need to weigh opportunities and risks in strategic decisions, to apply a multidisciplinary approach and to use financial and technical tools that are adapted to the many issues of how to strengthen the company's innovation capital.  The research suggests that companies should focus on resources and capabilities that, in an expected and communicated situation, have the potential to streamline the company's long-term competitive positioning, while developing organizational processes to deal with short- and long-term challenges and uncertainties. Based on the empirical evidence of the dissertation, models are developed to support management's management of the resource base. Models that can contribute to both short-term and long-term changes in companies' innovation capital are discussed. The dissertation identifies a number of resource-based strategies that companies can choose for their tangible and intangible resources. The strategies support company-specific goals regarding innovation collaborations and, considering the company's managements time aspect, a long-term sustainable competitiveness and competitive advantage.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times