Affordable Access

"Respekt, lyhördhet och öppenhet" : En kvantitativ studie om transkompetens bland yrkesverksamma inom socialt arbete / "Respect, Responsiveness and Openness" : A Quantitative Study on Transgender Competence among Professionals in Social Work

Authors
  • Utter, Stina
  • Wikström, Josefine
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka socialarbetares transkompetens och deras trygghet i att arbeta med transpersoner, samt hur dessa varierar med yrkesroller och arbetsplatsens rutiner och riktlinjer. Studien genomfördes med en kvantitativ enkätundersökning och vände sig till yrkesverksamma socialarbetare som möter klienter/patienter i sitt arbete. Enkäten skickades ut till socialarbetare anställda inom kommun och region i ett län i Mellansverige och besvarades av 89 socialarbetare. Empirin analyserades med hjälp av korstabeller, sambandstest och tvåvägs ANOVA, samt tolkades med ett kritiskt perspektiv, queerteori samt begreppen kompetens och bemötande. Resultatet visade att socialarbetare upplever att de har en ganska hög kunskap samt ganska hög trygghet i arbete med transpersoner, och att en hög upplevd kunskap ökade deras upplevelse av hög trygghet. Kuratorer upplevde en högre kunskap och trygghet jämfört med socialsekreterare. En transinkluderande arbetsplats med tydliga rutiner och riktlinjer hade positiv inverkan på både upplevd kunskap och trygghet, men hög kunskap var den främsta och betydande faktorn för att uppnå en hög trygghet. Socialarbetare anser att arbetsplatser främst kan utveckla sitt arbete med att möta transpersoner genom utbildning, samt att respekt, lyhördhet och öppenhet är de mest betydelsefulla egenskaperna att ha som yrkesverksam i mötet med transpersoner. Sammantaget tolkas resultatet som att socialarbetarna har en måttlig transkompetens. Vidare forskning behövs för att undersöka ytterligare hur HBTQI-certifiering samt implementering av konkreta insatser för att vara mer transinkluderande inom organisationer, främst inom socialtjänsten, kan ha en positiv inverkan på vård och stöd för transpersoner.  / The purpose of this study was to examine social workers transgender competence and perceived comfort in working with transgender people, and to investigate if perceived knowledge and comfort was connected to work title and different organizational factors. A quantitative study was conducted towards social workers who meet clients/patients in their work. An online-survey was constructed and sent to social workers employed within a county in mid-Sweden, with a total of 89 respondents. The data was analyzed with crosstabs, correlation tests and a two-way ANOVA, and interpreted using a critical perspective, queertheory and the theoretical concepts of competence and service experience. The results discovered that social workers experience a quite high level of perceived knowledge and comfort in working with transgender clients/patients. The perceived level of comfort increased when the level of perceived knowledge increased. Counselors perceived a higher level of knowledge and comfort than social workers in the social services. A transgender-inclusive workplace with clear routines had a positive impact on perceived knowledge and comfort, but high level of knowledge was the most significant factor in achieving high level of comfort. Social workers found that workplaces could develop their work with transgender people through education, and that respect, responsiveness and openness were the most valuable qualities for a professional working with transgender people. The conclusion was that social workers had a moderate level of transgender competence. It’s necessary to explore, primarily in social services, how LGBTQI-certification and implementation of supportive efforts might help organizations to be more trans-inclusive. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times