Affordable Access

Resandebarns rätt till sitt modersmål : En kvalitativ studie om förskollärares konstruerade strategier för att främja resandebarns språkande på resanderomani / Traveller children's right to their mother tongue : A qualitative study of preschool teacher's constructed strategies to encourage Traveller children's languaging in Scandoromani

Authors
  • Friberg, Liv
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I och med att förskolan försetts med ett förtydligat uppdrag gällande Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk ämnar denna studie söka svar på hur förskollärare uppfyller delar av detta uppdrag. Syftet med studien är därmed att belysa de strategier förskollärare konstruerar för att främja resandebarns språkande på modersmålet resanderomani. Då fokus har legat på just konstruerade strategier och språket som en del av den kulturella identiteten utgör social-konstruktionismen den teoretiska utgångspunkten. Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie av semistrukturerad form och har utförts med sju förskollärare vid fyra olika förskolor. De resultat som presenteras baseras på ljudinspelningar från dessa intervjuer och visar att förskollärare främst konstruerar tre olika strategier i arbetet, detta med hjälp av vårdnadshavarkontakt, en språkfrämjande instans och olika material och digitala tjänster. Centralt för förskollärarnas konstruktioner av arbetet med språkandet är därutöver att det råder motsättningar, dels angående förhållningssättet och dels angående vilket språk resandebarn ska stöttas i. Dessutom att förskollärarnas kunskaper om resandefolket är begränsade till personliga erfarenheter och fördomar eller saknas helt. En slutsats som kan dras av detta är att det finns svårigheter i att uppfylla delar av uppdraget som berör arbetet med barn av Sveriges nationella minoriteter och deras språkutveckling på minoritetsspråket.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times