Affordable Access

”resa både i tiden, i rymden och i hela världen” : En kvalitativ intervjustudie av fyra F–3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom skönlitteraturen.

Authors
  • Basualto, Sanna
  • Udén Möller, Erika
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka fyra F–3-lärares didaktiska förhållningssätt i arbetet för att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom skönlitteraturen. Studiens resultat grundar sig på kvalitativa intervjuer av fyra F-3-lärare. Lärarna i studien har valts utifrån kriterierna att de medvetet arbetar för att främja elevers meningsskapande och förståelse för sig själva och sin omvärld genom skönlitteraturen. Samtliga lärarintervjuer har analyserats utifrån litteraturdidaktikern Louise M. Rosenblatts (2002) transaktionsteori och efferent- och estetisk läsning, samt dialogismen (2001) utifrån litteraturteoretikern Mikhail Bakhtins definition av dialog och relation, genom en tematisk analys.  Resultat visar att lärarna i studien beskriver en samstämmig syn på skönlitteraturens potential för att främja elevers meningsskapande samt ord- och läsförståelse. Trots denna syn på skönlitteraturens potential tycks litteraturarbetet främst syfta till att utveckla elevers språkförmåga och förståelse för texters innehåll snarare än att utveckla elevers meningsskapande samt förståelse för sig själva och sin omvärld. Lärarnas syn på skönlitteraturens potential bekräftas av den litteraturdidaktiska forskningen som behandlats i studien som visar att arbetet med skönlitteratur kan främja elevers meningsskapande samt sociala, intellektuella och språkliga utveckling då elevers tankar och känslor synliggörs och får möta andras genom meningsfulla interaktioner. Trots denna potential visar forskningsstudier som behandlats att arbetet med skönlitteratur i skolans lägre årskurser domineras av formaliserade språkövningar och grammatik, med syfte att utveckla elevers läs- och skrivförståelse. Forskningen visar att detta medför att fördjupande samtal och reflektion kring de lästa texterna sällan ges utrymme för och överskuggar därmed elevers möjligheter till djupare erfarenheter genom skönlitteraturen, vilket resultatet av denna studie även påvisar.  De didaktiska förhållningssätt som lärarna i studien beskriver, vilka ligger till grund för litteraturarbetets utformning skulle kunna förklaras utifrån de begränsningar som lärarna beskriver där elevers intressen, förståelse och förutsättningar samt planeringstid, stora elevgrupper och val av litteratur inverkar på litteraturarbetet. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times