Affordable Access

Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku / Search of Calculation Procedures in an Engineering Company

Authors
  • hlinák, vojtěch
Publication Date
Aug 28, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Hlavním cílem mé bakalářské práce, která nese název Rešerše kalkulačních postupů ve strojírenském podniku, je rozbor současného kalkulačního systému vybraného podniku a návrh na vypracování jeho zdokonalení. V teoretické části jsou uvedeny základní informace týkající se charakteristiky nákladů, členění nákladů a kalkulace nákladů. Dále představuji podnik Schwarzmüller s.r.o. V analytické části se nachází detailní rozbor současných kalkulačních postupů využívaných ve vybraném nákladovém středisku a návrh opatření k jejich optimalizaci s možností využití i v dalších nákladových střediscích. / The main goal of this bachelor thesis, which is entitled Search of Calculation Procedures in an Engineering Company is an analysis of the current cost calculation system of chosen company and a proposal for its improvement. The theoretical part provides basic information regarding the costs, breakdown of costs and costing. I also present the company Schwarzmüller s.r.o. In the analytical part there is a detailed analysis of the current calculation procedures used in the selected cost center and a proposal of measures to optimize them with the possibility of use in other cost centers.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times