Affordable Access

Relationer mellan styrsystem på IKEA : En studie om företagskulturens relation med den cybernetiska och administrativa styrningen utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv / The relationship between management control systems at IKEA : A study of corporate culture's relationship with cybernetic and administrative control from a leader and employee perspective

Authors
  • Walizai, Sunita
  • Lund, Thilde
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Traditionellt sett förknippas ekonomistyrning med den formella styrningen och mycket fokus har därmed lagts på den formella styrningen. Eftersom företag idag påverkas av kultur på olika sätt, kan den formella styrningen kompletteras med den informella styrningen. I styrningsarbetet blir ledarnas uppgift att reflektera på inflytande, vägleda och vidta olika åtgärder så att medarbetarna utför önskvärda ageranden. Samtidigt bör hänsyn tas till att det som kommuniceras av ledarna inte alltid uppfattas likadant av medarbetarna. Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva hur företagskultur relaterar med den cybernetiska och administrativa styrningen, med avseende på vilken typ av relation som är förekommande enligt ledarna och medarbetarna. Uppsatsens delsyfte är att beskriva ledarna och medarbetarnas uppfattning om den cybernetiska, administrativa och kulturella styrningen som styrmedel. Metod: Studien har genomförts på en av IKEAs organisationer i Älmhult och är därmed en fallsstudie. Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ ansats med femton semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare. Vidare har studien utgått ifrån en deduktiv ansats. Slutsats: Resultatet av studien visar att företagskultur relaterar till den cybernetiska och administrativa styrningen på flera olika sätt. Kulturen har en kompletterande, stödjande och samverkande effekt på den cybernetiska ochadministrativa styrningen. I vissa fall förekommer det även motsägande relationer mellan styrsystemen. Ytterligare en slutsats som kan dras är att kultur som styrmedel används i större omfång än den cybernetiska och administrativa styrningen i fallföretaget. Ledarna och medarbetarna har liknande uppfattning om den kulturella och administrativa styrningen. Uppfattningen om den cybernetiska styrningen som styrmedel varierar dock bland ledare och medarbetare. / Background: Traditionally, management accounting is associated with formal management and a lot of focus has thus been placed on formal management. Since companies today are influenced by culture in different ways, formal control can be supplemented with informal control. In the management work, the leaders' task is to reflect on influence, guide and take various measures so that the employees perform desirable actions. At the same time, it should be taken into account that what is communicated by the leaders is not always perceived in the same way by the employees. Purpose: The essay aims to describe how organizational culture relates to the cybernetic and administrative management, with respect to what type of relationship is present according to the leaders and employees. The partial aim of the essay is to describe the leaders' and employees' perception of the cybernetic, administrative and cultural management as a means of governance. Method: The study has been carried out at one of IKEA's organizations in Älmhult and is thus a case study. The survey is based on a qualitative approach with fifteen semi-structured interviews with leaders and employees. Furthermore, the study was based on a deductive approach. Conclusion: The result of the study show that corporate culture relates to cybernetic and administrative control in several different ways. Culture has a complementary, supportive and synergistic effect on cybernetic and administrative control. In some cases, there are also contradictory relationships between the control systems. Another conclusion that can be drawn is that culture as a means of control is used to a greater extent than cybernetic and administrative control in the company. Leaders and employees have a similar opinion about the cultural and administrative management. However, the perception of cybernetic governance as a means of governance varies among leaders and employees. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times