Affordable Access

Relationens och maktens betydelse mellan jobbcoach och deltagare / The Role of Power and the Relationship  between Job Coach and Client 

Authors
  • Yderbo, Julian
  • Strandh, Matilda
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens utgångspunkt är det asymmetriska maktförhållandet som råder i institutionella samtal, och hur jobbcoacher inom den arbetsmarknadspolitiska insatsen Kundval Rusta och Matcha upplever och förhåller sig till den i handledningen av deltagarna. Vidare fördjupar sig studien i hur jobbcoacherna upplever betydelsen av relationen till deltagarna, eftersom makt uppstår och verkar i relationer. Totalt intervjuades sex jobbcoacher. Intervjuerna var semistrukturerade och empirin analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Studiens teoretiska ansats utgår från begreppen strukturell, intentionell och relationell makt samt relationens betydelse i professionella samtal. Resultatet visade att respondenterna ser en god relation med deltagarna som nödvändig för samarbetet parterna emellan. Utan samarbete ansåg de att det blev svårt att handleda deltagarna. Gällande hur makt tog sig uttryck och hur de hanterade den, upplevde respondenterna att både jobbcoach och deltagare har makt beroende på kontext. Respondenterna använder olika strategier både för att utöva och ge makt till deltagarna. Makt och relation påverkade varandra; exempelvis när respondenterna rapporterade deltagare som misskött sig, vilket påverkade relationen mellan parterna negativt. För att motverka negativ påverkan valde några respondenter att låta bli att rapportera misskötsel.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times