Affordable Access

Regionalt grönstrukturarbete : En studie av tre svenska regioner / Regional green structure planning : a study of three swedish regions

Authors
  • Sjönneby, Karin
  • Faxell Ljungström, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Under de senaste decennierna har världen upplevt en kraftig urbanisering. Denna utveckling innebär ianspråktagande av grönområden vilket för med sig negativa effekter på grönstrukturen. För en god förvaltning av grönstruktur på lokal nivå krävs god vägledning från regional nivå. Denna studie skrivs i samverkan med Region Jönköpings län där syftet är att undersöka och jämföra grönstrukturarbetet i tre svenska regioner med skilda förutsättningar. Vidare undersöks vilka möjligheter och utmaningar de tre regionerna kan möta i grönstrukturarbetet. Regionerna i fråga är Region Jönköpings län, Region Skåne och Region Stockholm. Materialet samlas in genom kvalitativa intervjuer med tjänstepersoner från respektive region samt Boverket, vidare genomförs även dokumentanalys av regionernas strategidokument. Studiens resultat visar att regionernas arbetssätt till viss del skiljer sig åt utifrån organisatoriska samt geografiska förutsättningar. Vidare uppmärksammas att dessa arbetssätt medför flertalet möjligheter och utmaningar gällande bland annat ansvarsfördelning, kompetens, samverkan och hållbar utveckling.  / In recent decades, the world has experienced intensive urbanization. The utilization of greenareas brings negative effects for the green structure. To reach a sufficient management of green structure at the local level guidance from the regional level is required. This study is produced in collaboration with Region Jönköpings län and aims to investigate and compare green structure planning in three Swedish regions. The regions included are Region Jönköpings län, Region Skåne and Region Stockholm. The empirical data is gathered through qualitative interviews with representatives from each region and Boverket, additionally studies of the regional strategic planning documents. The results show that regions methods in management differ to some extent based on organizational and geographical conditions. Furthermore, attention is drawn to the fact that these methods entail several opportunities and challenges regarding for instance responsibility, comptetens, cooperation and sustainable development. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times