Affordable Access

Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal / Hard shelters: refugee mobility between spatial exclusion and the contemporary problem of temporary living / Refugios rígidos: la movilidad de los refugiados entre la exclusión espacial y el problema contemporáneo de la vida temporal / Les refuges rigides : la mobilité des réfugiés entre l exclusion spatiale et le problème contemporain de la vie temporaire

Authors
  • Cannas, Patrizia
Publication Date
Nov 30, 2022
Source
Universitat Politecnica De Valencia
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

[CA] Considerant la globalització com una transició de les èpoques, les ciutats es caracteritzen cada vegada més per les diferències, contradiccions i conflictes, i el tema de la mobilitat està vinculat a situacions d'emergència a causa de les crisis econòmiques i socials i els conflictes armats. Mentre que, d'una banda, la possibilitat d'establir noves connexions, gràcies a l'arribada d'un procés tecnològic, ha contribuït a superar idealment uns certs límits, d'altra banda, els límits físics s'han tornat més rígids, marcats i cada vegada més poblats per persones que romanen excloses d'aquests canvis. La mobilitat pot ser vista com l'arrel de les desigualtats per a les persones en trànsit, i les situacions de vida temporal a causa dels processos de massificació i despoblament contribueixen a situacions d'exclusió. / [EN] Considering globalization as a transition of epochs, cities are becoming more and more characterized by differences, contradictions and conflicts, and the topic of mobility is linked to emergency situations due to economic and social crises and armed conflicts. While on the one hand, the possibility of establishing new connections, thanks to the advent of a technological process, has helped to ideally overcome certain boundaries, on the other hand, physical boundaries have become more rigid, marked, and increasingly populated by people who remain excluded from these changes. Mobility can be seen as the root of inequalities for people in transit, and temporary living situations due to processes of overcrowding and depopulation contribute to situations of exclusion. / [ES] Considerando la globalización como una transición entre épocas, las ciudades se caracterizan cada vez más por las diferencias, contradicciones y conflictos, y el tema de la movilidad está vinculado a situaciones de emergencia a causa de las crisis económicas y sociales y los conflictos armados. Mientras que, por un lado, la posibilidad de establecer nuevas conexiones, gracias a la llegada de un proceso tecnológico, ha contribuido a superar idealmente ciertos límites, por otro lado, los límites físicos sehan vuelto más rígidos, marcados y cada vez más poblados por personas que permanecen excluidas de estos cambios. La movilidad puede ser vista como la raíz de las desigualdades para las personas en tráfico, y las situaciones de vida temporal a causa de los procesos de sobrepoblación y despoblamiento contribuyen a situaciones de exclusión. / [FR] Si l on considère que la mondialisation est une transition des époques, les villes se caractérisent de plus en plus par leurs différences, leurs contradictions et leurs conflits, et le sujet de la mobilité est associé à des situations d émergence à cause des crises économiques et sociales et des conflits armés. Tandis que, d un côté, la possibilité d établir des connexions nouvelles, grâce à l arrivée d un processus technologique, a contribué à dépasser idéalement quelques limites, d un autre côté les limites physiques sont devenues plus rigides, marquées et de plus en plus peuplées par des gens exclues de permanence de ces changements. La mobilité peut être aperçue par les gens en transit comme la racine des inégalités, et les situations de vie temporaire à cause des processus de massification et de dépeuplement contribuent à créer des situations d exclusion. / Università degli Studi di trieste / Cannas, P. (2022). Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l'exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal. ANUARI d Arquitectura i Societat. (2):168-194. https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18341 / 168 / 194 / 2

Report this publication

Statistics

Seen <100 times