Affordable Access

Reflektioner från beslutsfattare inom offentlig måltidsservice : Arbetet med införande av vegetarisk kost i grundskolan / Reflections of decisionmaking personel within public foodservice : The work with implementation of vegetarian diet in the elementary school

Authors
  • Schoultz, Jerry
  • Brolin, Alexander
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund Sverige har efter lång samhällsutveckling fått lagkrav på grundskolemåltider som ska vara gratis och näringsrik. Offentlig måltidsservice utvecklar de måltiderna med införande av vegetarisk kost utifrån riktlinjer från politik och myndigheter. Det finns utmaningar med införandet och olika kommuners skolbarn har olika acceptansgrad. Att undersöka beslutsfattares erfarenheter och upplevelser kan ge ökad kunskap om olika strategier för förändringsarbete. Syfte Att undersöka upplevelser och erfarenheter vid införandet av vegetarisk kost i skolmåltiden hos personer i beslutsfattande ställning inom måltidsverksamheter i grundskolan. Metod Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes på distans med 17 deltagare från olika kommuner inom Sverige. Intervjuerna spelades in via digitala datorappar och telefon, transkriberades och genomgick kvalitativ innehållsanalys.Resultat Implementering av vegetarisk kost mötte varierat motstånd beroende av hur implementeringen skett. I majoriteten av fallen infördes vegetarisk kost för att minska klimat- och miljöpåverkan hos kommunerna och oftast infördes lakto-ovo vegetarisk kost. I allmänhet upplevde deltagarna att införandet av vegetarisk kost uppmuntrades från politiskt håll. När vegetarisk infördes i form av en helvegetarisk dag i veckan var det mer kritik än när implementeringen var i form av ett dagligt vegetariskt alternativ. Informanterna upplevde att elever och föräldrar haft en negativ reaktion till ordet “vegetarisk” i samband med skolmat. Slutsats Erfarenheterna och upplevelserna hos personerna i beslutsfattande ställning såg olika ut. Det varierade från näst intill inga problem till stora och allvarliga problem. Det var kopplat till hur implementeringen gått till, där de som hade stora problem hade implementerat för mycket för snabbt. I kontrast var det färre problem för de som implementerade vegetariskt kost långsammare. / Background Sweden has after a long municipality development gained legal requirement that elementary school food must be cost-free and nutritional. Public food service develops those meals by implementation of vegetarian diets from the guidelines of politics & authorities. There are challenges with implementation and different municipalities schoolchildren has more different stages of acceptance. To research decisionmakers experiences can give increased understanding about different strategies for work of change. Objective To investigate experiences within people in decision-making positions in public food service in elementary school with the implementation of vegeterian diets in the school meal. Method Qualitative semi-structured interviews were completed on distance with 17 participants from different municipalities in Sweden. The interviews were recorded by digital computer applications and telephone. Recorded interviews were transcribed and underwent analysed qualitative content analysis. Results The results show that implementation of a vegetarian diet that happen faster and in larger scale receives more criticism. In most cases, the implementation of vegetarian diet was due to climate and environmental improvement reasons in the municipality. In general, the experience of implementing vegetarian diet were encouraged by the local politics. If the first implementation were in the form of exclusive vegetarian diet once a week, more criticism was received than if implementation were in the form of a daily vegetarian alternative. Lacto-ovo were implemented in the overwhelming majority by participants. Conclusion The study reflections could develop understanding of implementation. The most distinct findings were the community profit and the criticism that resided from rushed implementation as well with lack of staff competence. The shortcomings were related to insufficient guidelines from the authorities for different municipalities needs. The most appropriate method of implementation according to the participants were slow, cautiously with daily vegetarian alternative. Further Swedish research is needed within this subject and of its affected demographical groups.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times