Affordable Access

Razvoj metod za določanje ionov v bioloških zdravilih z ionsko kromatografijo

Authors
  • Pogorelec, Aljaž
Publication Date
Jun 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Trg bioloških zdravil v zadnjih nekaj desetletjih izjemno hitro raste in pričakovati gre, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnosti. Eden od glavnih izzivov za razvoj novega biofarmacevtika je zagotoviti dolgotrajno stabilnost terapevtskega proteina v končni farmacevtski obliki. Zaradi njihove kompleksne strukture in nepredvidljive narave lahko na proteine v formulacijah vpliva vsaka sestavina. Ker ti učinki variirajo s koncentracijami, moramo biti sposobni kvantitativno določiti vsako pomožno snov. Ionske lastnosti nekaterih pomožnih snovi, npr. soli in pufrov, lahko izkoristimo z ionsko kromatografijo. Naš namen v magistrski nalogi je bil razviti analitske metode za določanje najpogostejših ionskih pomožnih snovi v bioloških zdravilih z ionsko kromatografijo ob uporabi dušilca in detekcije električne prevodnosti. Razvoj dveh metod, ene za anione in druge za katione, smo izvajali ločeno, a smo v obeh primerih postopali enako. V prvem koraku smo optimizirali kromatografske pogoje tako, da smo v najkrajšem možnem času uspešno ločili vse ione. To smo v glavnem dosegli s spreminjanjem ionske moči mobilne faze. Potem ko smo postavili končne kromatografske pogoje, smo pričeli z validacijo metode v skladu z internim validacijskim protokolom. Za vsak posamezen ion smo preverili linearnost, točnost in znotraj-analizno natančnost v izbranem koncentracijskem območju. Kasneje smo raziskali še med-analizno natančnost metode. Potrdili smo tudi enotedensko stabilnost vseh analiznih raztopin pri 2–8 °C. Analitsko metodo za anione smo v celoti validirali za določanje acetata, klorida, sukcinata in fosfata. Za uspešno ločbo vseh smo morali uporabiti gradient kalijevega hidroksida. Metodo za katione smo v celoti validirali za določanje natrija. Zadostovali so izokratski pogoji z metansulfonsko kislino. Tris(hidroksimetil)aminometana oz. trometamina nam ni uspelo ločiti od natrija. Končna metoda zato ni bila primerna za vzorce, ki so vsebovali tako natrij kot tudi trometamin. Po zaključeni validaciji smo v okviru različnih projektnih študij na našem analitskem oddelku izvedli tudi nekaj rednih analiz. V vseh vzorcih smo izmerili vsebnosti ionov, ki so bile v okviru pričakovanj. Izpolnjeni so bili vsi kriteriji za sprejemljivost analize, s katerimi smo vrednotili ustreznost delovanja inštrumenta in priprave standardnih raztopin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times