Affordable Access

Razširjena odgovornost proizvajalca v EU

Authors
  • Petek, Aljoša
Publication Date
Aug 30, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Razširjena odgovornost proizvajalca (v nadaljevanju ROP) je koncept, ki podaljšuje odgovornost proizvajalca za njegov proizvod na post-potrošniško fazo življenjskega kroga proizvoda. Bistveni razlogi za uporabo koncepta v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) so vzpostavitev odgovornosti proizvajalca za vpliv, ki ga ima njegov proizvod na okolje, vzpodbujanje ekološke zasnove proizvodov, zmanjšanje količin odpadkov, ki se sežigajo, zakopavajo ali odlagajo na deponijah, ter povišanje učinkovitosti rabe surovin preko višanja deležev ponovno uporabljenih, predelanih in recikliranih odpadkov. ROP je določena v Direktivi o odpadkih in je glavno orodje EU pri uveljavitvi evropske hierarhije za ravnanje z odpadki. Mandatorno velja na področju odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih baterij in akumulatorjev ter vozil ob koncu njihove življenjske dobe. ROP lahko države članice (v nadaljevanju DČ) prostovoljno implementirajo na kateremkoli odpadkovnem področju, v praksi pa je ROP brez izjeme implementirana tudi na področju odpadne embalaže. Na področju pravne ureditve ROP v EU prevladujejo splošno formulirane direktive, ki DČ dopuščajo široko polje proste presoje pri izbiri metode implementacije. Direktive so bile uspešne na področju prenehanja uporabe okolju in človeku škodljivih snovi pri zasnovi proizvodov, ter pri porastu deležev ponovno uporabljenih, predelanih in recikliranih odpadkov. Manj uspešne so bile na področju harmonizacije nacionalnih pravnih redov DČ, ki so zaradi splošnih in nedoločnih definicij ključnih pojmov na področju ravnanja z odpadki izjemno raznoliki. To vodi do resnih težav pri primerjavi podatkov, ki jih poročajo DČ na ravni EU. Brez skupne metodologije za izračun količin proizvodov danih na trg, količin zbranih odpadkov ter deležev recikliranih in predelanih odpadkov, ni mogoče ustvariti natančnega prikaza dejanske učinkovitosti zakonodaje v praksi. Prav tako je v praksi težko definirati, če je pravni red EU sploh imel vpliv na proizvajalce glede zasnove okolju prijaznih proizvodov. Nekonkretne in fakultativne pravne določbe v pravu EU nedvomno otežujejo napredek na področju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times