Affordable Access

Radiološki inženirji kot dnevni migranti v Avstriji

Authors
  • Dajčman, Mojca
Publication Date
Jul 11, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: V primerjavi s Slovenijo imajo radiološki inženirji boljše zaposlitvene možnosti v Avstriji. V Avstrijo dnevno migrirajo predvsem tisti radiološki inženirji, ki živijo v bližini državne meje. Namen: To magistrsko delo obravnava vpliv dnevnih migracij na poklicno in zasebno življenje radioloških inženirjev iz Slovenije, ki so zaposleni v Avstriji. Metode dela: V teoretičnem delu magistrske naloge so na podlagi poiskane literature uporabljene sledeče metode: deskripcija teoretičnih konceptov, klasifikacija pojmov, kompilacija spoznanj drugih avtorjev in primerjava. V empiričnem delu naloge je prikazana kvalitativna raziskava, v kateri raziskovalno populacijo obsegajo radiološki inženirji kot dnevni migranti na delo iz Slovenije v Avstrijo. Vzorec raziskovalne populacije obsega 3 intervjuvance in avtorico tega magistrskega dela. Za pridobivanje podatkov za kvalitativno raziskavo je bil uporabljen polstrukturiran in poglobljen intervju ter refleksija lastne izkušnje. Analiza zbranih podatkov je bila narejena s tematsko segmentacijo. Rezultati: Rezultati skladno z literaturo kot razloge za migracijo v tujino navajajo pomanjkanje zaposlitve v Sloveniji, željo po boljši zaposlitvi in osebni izziv. Intervjuvanci kot glavno oviro pri vključevanju v delovni proces opisujejo znanje jezika (strokovna terminologija, narečje), kot največjo slabost pa vožnjo na delo. V glavnem se počutijo sprejete in izpostavljajo predvsem pomen znanja in izkušenj. Delo v Avstriji priporočajo, a svetujejo, da se iskalci zaposlitve dobro informirajo. Razprava in zaključek: Migracije na delo prinesejo boljši finančni status, a imajo na posameznika velik vpliv. Radiološki inženirji v Avstrijo migrirajo na delo predvsem v iskanju boljše zaposlitve ali zaradi odsotnosti le-te v domovini. Čeprav se srečujejo z določenimi težavami, pa sta državi vseeno toliko podobni, da večjih kulturnih ovir ni. Intervjuvanci so s svojo izkušnjo v glavnem zadovoljni na vseh pomembnejših področjih (plača, delovno okolje in razmere, odnos). Ker je bila raziskovalna populacija te naloge majhna, so rezultati zelo subjektivni in odvisni od številnih dejavnikov. Potrebnih je več raziskav na tem in na sorodnih področjih, da bi dobili reprezentativne rezultate in iskalcem zaposlitve v tujini dali širšo in realnejšo sliko.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times