Affordable Access

Radiološki inženir na delu v tujini (izkušnje in nasveti)

Authors
  • Lesjak, Ines
  • Rudolf, Manca
Publication Date
Sep 09, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Izseljevanje Slovencev iz domovine že od nekdaj spremlja naš narod in predstavlja močan vpliv na naravno gibanje prebivalstva. Predvsem mladi izobraženci iščejo delo v tujini, kjer vidijo večje možnosti za razvoj svoje poklicne kariere in navsezadnje tudi osebnega življenja. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na delo slovenskih radioloških inženirjev, ki so zaposleni v tujini. Namen: Namen našega diplomskega dela je bil raziskati bistvene razlike med delom radioloških inženirjev v Sloveniji in delom slovenskih radioloških inženirjev v tujini in s tem bodočim diplomantom, ki razmišljajo o zaposlitvi v tujini, podati dodaten pogled na način dela v tujini. Metode dela: V teoretičnem delu smo s pomočjo različnih virov poiskali podatke o izseljevanju Slovencev in poklicu radiološkega inženirja. V empiričnem delu smo s pomočjo intervjuja slovenskih radioloških inženirjev zaposlenih v Avstriji, Katarju, Švici, na Švedskem in Irskem pridobili informacije o njihovem delu, jih zbrali, uredili ter ugotavljali razlike z delom v Sloveniji. Za metodo zbiranja podatkov smo izbrali polstrukturiran intervju. Rezultati: V rezultatih smo predstavili odgovore devetih intervjuvancev / ugotovitve smo zbrali po sklopih. Prvi sklop se nanaša na njihov odhod v tujino, v drugem sklopu smo sodelujoče vprašali o njihovi pridobljeni izobrazbi v Sloveniji in kakšen je bil postopek priznavanja njihovih kvalifikacij v tujini. Tretji sklop zajema vprašanja o delovnih pogojih na novem delovnem mestu. Z vprašanji četrtega sklopa smo želeli izvedeti kakšne so kompetence radioloških inženirjev v tujih državah in ali se razlikujejo s kompetencami radioloških inženirjev zaposlenih v Sloveniji. Z zadnjim sklopom smo želeli pridobiti informacije o tem, kakšen pogled imajo intervjuvanci na delo v tujini, kaj so z odhodom pridobili, in če nameravajo v tujini ostati. Razprava in zaključek: Za odhod v tujino so se anketiranci odločili zaradi razširjenih možnosti napredovanja na kariernem področju, soočenja z novimi izzivi in pridobivanja izkušenj. Odhod je pozitivno vplival na njihovo kariero. Pred uradnim pričetkom dela v tujini so opravili priznavanje izobrazbe, ki so jo pridobili v Sloveniji. Z odgovori, ki so nam jih podali intervjuvanci o svojem odhodu in delu v tujini, ostalim omogočimo vpogled na sam potek zaposlitve in življenja v tujini ter na delo radioloških inženirjev v tujih državah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times